ORS (Skattning av förändring)

Skattning av förändring (Outcome Rating Scale, ORS) är en standardiserad bedömningsmetod som används inom modellen Feedback Informed Treatment (FIT). ORS är utformad för att i terapeutisk behandling mäta förändring i klientens mående.

Målgrupp: Vuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandling

Typ av metod: Standardiserad bedömningsmetod

FIT är en metod utformad för att användas inom verksamheter som arbetar med samtal som förändringsverktyg. FIT utgår från teorin om att den terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient är avgörande för ett positivt resultat av behandlingsinsatsen.

FIT består av två standardiserade bedömningsmetoder, Skattning av förändring (ORS) och Skattning av samtal (SRS). Båda självskattningsinstrumenten är utformade med fyra visuella analogskalor där klienten själv markerar grad av mående och upplevelse av det genomförda behandlingssamtalet.

Målgrupp

Vuxna och ungdomar från 13 år som deltar i terapeutisk behandling.

Syfte

ORS syftar till att mäta förändring i klientens mående under deltagande i terapeutisk behandling. Syftet är också att på individ- och verksamhetsnivå möjliggöra systematisk uppföljning av insatser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

ORS är utformad med fyra visuella analogskalor där klienten skattar sitt mående inom fyra områden: Individuellt (personligt välbefinnande), Nära relationer (familj och andra nära relationer), Socialt (arbete, skola, vänner), Allmänt (livet som helhet).

De visuella analogskalorna löper från vänster till höger med en lägre nivå av mående till en högre nivå av välmående. Markeringen ska placeras på den plats på linjen som klienten känner stämmer bäst överens med klientens egen upplevelse. Varje analogskala ska vara 10 cm lång.

Genomförande

ORS används i början av behandlingssamtalet. Det kan användas vid varje samtal eller en gång i veckan om kontakten är frekvent. Instrumentet fylls i av klienten där denne anger sitt upplevda välmående den senaste veckan eller sedan det senaste samtalet. Efter att klienten fyllt i formuläret ska den professionelle sammanställa resultatet och återkoppla resultatet till klienten.

I återkopplingen beskriver den professionelle för klienten hur dennes resultat står i relation till det kliniska gränsvärdet i ORS eller det genomsnittliga värdet för klienter i samma behandling. Det är viktigt att den professionelle försäkrar sig om att klientens skattade värde i ORS speglar klientens mående. Detta görs bäst genom att fråga klienten om hen känner igen sig i beskrivningen.

Flera versioner

Utöver Skattning av förändring (ORS) finns ytterligare två versioner utformade för olika målgrupper. Skattning av förändring: barn och ungdomar (CORS) är utformad för barn mellan 6 och 12 år. Skattning av förändring: små barn (YCORS) är anpassad för barn under 6 år.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Resultatet från ORS sammanställs på en skala med värden mellan 0 och 40. Ett högre värde i ORS indikerar ett större välmående hos klienten. Det kliniska gränsvärdet är 25 och resultat under detta indikerar kliniska svårigheter hos klienten.

För att gradera klientens skattning i ORS mäts avståndet i centimeter från vänster till klientens markering på den visuella analogskalan. Totalvärdet av klientens skattning räknas ut genom att resultaten från de fyra skalorna adderas. För att sammanställa resultaten och därigenom få reda på klientens förändring över tid ska totalvärdet läggas in i ett för bedömningsmetoden tillhandahållet pappersdiagram eller i en datorapplikation.

Tidsåtgång

Det tar cirka en minut för klienten att fylla i formuläret och en minut för den professionelle att mäta och tolka formuläret.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrument och manualer till FIT kan beställas från Scott D. Millers webbplats: Performance Metrics – Licenses for the ORS and SRS. På svenska finns manualerna publicerade i boken Feedback-informerad terapi – FIT (2014) av Scott D. Miller och Bob Bertolino.

Krav på förkunskaper

Det rekommenderas att den som vill använda FIT (ORS/SRS) har utbildning i någon form av samtals- eller terapeutisk metod.

Krav på utbildning

Det rekommenderas att den som vill använda FIT (ORS/SRS) går utbildning.

I Sverige ges utbildning i FIT (ORS/SRS) av ICCE-certifierade utbildare. På ICCE:s webbplats kan du hitta utbildare: Find a Certified Trainer (centerforclinicalexcellence.com). Här kan du också ladda ner en lista över certifierade utbildare i Sverige:

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande ORS-Skattning av förändring: ORS (Skattning av förändring) för att mäta förändring i klientens upplevelse av mående i terapeutisk behandling (sbu.se/)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

SBU:s upplysningstjänst har gjort en litteratursökning för FIT (inte separat för ORS eller SRS). I granskningen av risk för bias har de inkluderat fem systematiska översikter. Ingen av de inkluderade översikterna gäller socialtjänstens individ- och familjeomsorg då samtliga fem översikter handlar om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. I fyra översikter presenteras kvantitativa resultat om FIT i behandling av personer med psykisk ohälsa och i en översikt presenteras en syntes av kvalitativa data. Utfallet av de olika översikternas resultat kan man läsa om på SBU:s webbplats: Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på behandling (sbu.se).

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: