SNAP (Stop Now and Plan)

SNAP (Stop Now and Plan) är ett manualbaserat multimodalt program för barn med normbrytande beteende. Programmet utvecklades av Child Development Institute (CDI) i Toronto under 1970- och 1980-talet.

Målgrupp
Barn och unga (0-18 år)

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Barn 6-11 år, med normbrytande beteende.

Syfte

SNAP syftar till att behandla utagerande aggressiva beteendeproblem hos barn för att minska risken för framtida antisociala beteenden. Programmet utgår från att dessa beteenden är beroende av både barnet själv och dess sociala miljö.

Innehåll och genomförande

SNAP innefattar fem huvudkomponenter som ges utifrån barnets behov.

  1. Barngrupp med träning i självkontroll, problemlösning- och emotionsregleringsstrategier. De lär sig att stanna upp vid emotionella signaler från kroppen, identifiera negativa tankar och istället tänka hjälpsamma tankar samt utifrån dessa välja en lösning som minskar problemet och inte skadar någon annan.
  2. Föräldraträningsgrupp där föräldrar lär sig effektiva föräldrastrategier för att minska barns normbrytande beteende. Detta görs bland annat genom rollspel, hemuppgifter och feedback från eller diskussioner med andra deltagare
  3. Individuell familjebehandling som baserar sig på de färdigheter barn och föräldrar lärt sig i SNAP.
  4. Individuell kontakt med barn som behöver extra stöd.
  5. Stöd till lärare för att stötta barn som har svårt att klara av skolan.

Behandlingen inleds med barn- och föräldragrupper under 3 månader. Efter gruppbehandlingen deltar barn och föräldrar i ytterligare insatser utifrån behov. Utöver detta finns även möjlighet att lägga till booster-sessioner, läxhjälp, stöd i skolan eller mentorsprogram, utifrån barnets behov.

Programmet utgår från att barnets beteende är beroende av både barnet själv, personer i hens omgivning samt den sociala miljön. Programmet baseras på kognitiv beteendeterapi och togs fram för barn i kriminalitet, som ännu inte var straffmyndiga. Det finns ett program för pojkar och ett program för flickor, med i huvudsak samma innehåll. Programmet för flickor har dock större fokus på relations- och kommunikationsfärdigheter.

Omfattning och intensitet

Programmet pågår under 12-13 veckor med grupper en gång per vecka, för barn respektive föräldrar. Varje grupp är 90 minuter lång.

Utbildning och licens

För att få arbeta med SNAP behövs licens från Child Development Institute (CDI) i Toronto. Behandlare bör även ha erfarenhet av att arbeta med familjeterapi med KBT-inriktning. Det är också viktigt att ha ett upparbetat nätverk bestående av socialtjänst, rättsväsende och skola.

Kunskap om insatsens effekter

SNAP ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott", som ett exempel på multimodala KBT-baserade färdighetsträningsprogram som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Referenser

  • Augimeri, L. K., Farrington, D. P., Koegl, C. J., & Day, D. M. (2007). The SNAPTM Under 12 Outreach Project: Effects of a Community Based Program for Children with Conduct Problems. Journal of Child and Family Studies, 16(6), 799-807.
  • Burke, J. & Loeber, R. (2014). The effectiveness of the Stop Now and Plan (SNAP) Program for boys at risk for violence and delinquency. Prevention Science 16(2), 242-253.
  • Pepler, D., Walsh, M., Yuile, A., Levene, K., Jiang, D., Vaughan, A., & Webber, J. (2010). Bridging the gender gap: interventions with aggressive girls and their parents. Prevent- ion science : the official journal of the Society for Prevention Research, 11(3), 229–238.
  • Olivia J. Derella, Oliver G. Johnston, Rolf Loeber & Jeffrey D. Burke (2019) CBT-Enhanced Emotion Regulation as a Mechanism of Improvement for Childhood Irritability, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 48:sup1, S146-S154, DOI:10.1080/15374416.2016.1270832
  • www.childdevelop.ca/programs/snap2022-10-11
Publicerad: