SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders)

SCID-I är en semistrukturerad intervju som används som underlag för att diagnosticera personer med psykiska symtom inklusive missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser. Den svenska översättningen gjordes av bokförlaget Pilgrim Press 1998.

Målgrupp: Vuxna och ungdomar som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna.

Syfte

Syftet med SCID-I är att erbjuda strukturstöd vid psykiatrisk diagnostisk intervju. Ett särskilt avsnitt i SCID-I är inriktat på diagnostik av missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

SCID-I är en semistrukturerad intervju som används för att diagnosticera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Instrumentet kan även användas för att ställa diagnos av missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser enligt DSM-IV. Då får klienten först besvara vissa övergripande frågor kring sitt alkoholbruk. Därefter följer frågor som både är mer öppna samt ja- eller nej-frågor och som följer DSM-IV-kriterierna för missbruk och beroende.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Metoden bygger inte på poängsättning. Återkoppling sker genom att intervjuaren på ett för klienten anpassat sätt informerar om resultatet.

Tidsåtgång

5–15 minuter.

Utbildning och licens

Krav på förkunskaper

För att använda SCID-I krävs omfattande kunskaper om psykiska sjukdomar och störningar och om kriterierna i DSM-systemet.

Krav på utbildning

Ingen särskild utbildning eller licens krävs.

Kunskapsunderlag

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: