SCAN

SCAN är en diagnostisk intervju som följer kriterierna för de vanligaste psykiatriska tillstånden i enlighet med DSM-IV och ICD-10. Instrumentet är utvecklat av Världshälsoorganisationen (WHO).

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna.

Syfte

Syftet med SCAN är att diagnosticera personer med psykiatriska sjukdomar och störningar. Ett särskilt avsnitt i SCAN är att diagnosticera missbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller andra substanser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Hela intervjuformuläret för SCAN består av 21 kapitel men det går att använda enstaka kapitel fristående. Instrumentet kan användas för att ställa diagnos av skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol (avsnitt elva i SCAN) eller andra substanser (avsnitt tolv i SCAN) enligt DSM-IV och ICD-10, men ger också en fördjupad information om missbruks- eller beroendeproblematiken. Instrumentet är en strukturerad intervju där klienten först får besvara en screeningfråga. Därefter följer intervjun kriterierna för skadligt bruk, missbruk eller beroende gällande både det senaste året och någon gång under livet för varje enskild substans som patienten använt sig av. Klienten har fler alternativ att besvara frågorna på där problemen graderas i stigande grad.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Då instrumentet mäter skadligt bruk, missbruk eller beroende enligt DSM-IV eller ICD-10 överensstämmer antal uppfyllda kriterier för diagnos i enlighet med dessa. Uppgifter om återkoppling saknas.

Tidsåtgång

20–60 minuter

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Michael Bransome, lingolab@telia.com, Karolinska Institutet kan tillhandahålla användarvänliga versioner av kapitel elva respektive tolv.

Ingen svensk manual finns, men WHO tillhandahåller den engelska originalversionen av manualen.

Krav på förkunskaper

Uppgifter saknas.

Krav på utbildning

Uppgifter saknas.

Kunskapsunderlag

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsens; 2014.
  • Berman H. A. Bergman H. Palstierna T. Schlyter F. DUDIT- The Drug Use Disorders Identification Test. Manual. Karolinska Institutet; 2007.
Senast uppdaterad:
Publicerad: