rePULSE

Förlagan till rePULSE togs fram för individuell behandling av utagerande ungdomar av Gunilla Dobrin i mitten av 1990-talet. Metoden har därefter utvecklats och anpassats till flera olika målgrupper. Numera används rePULSE bland annat inom socialtjänst, skola, BUP och i institutionsvård.

Målgrupp: Barn, unga och vuxna, från 5 år och uppåt, med svårigheter i känsloreglering, impulskontroll, problemlösning och sociala färdigheter

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Metoden kan användas för alla åldrar från 5 år med svårigheter i förhållande till sin ålder att reglera känslor och impulskontroll, förmåga till problemlösning och med ett behov av att utveckla sina sociala färdigheter.

Syfte

Syftet med rePULSE är att med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.

Innehåll och genomförande

RePULSE är en strukturerad metod som tar sin utgångspunkt i ett kognitivt förhållningssätt, social inlärningsteori och utvecklingspsykologiska kunskaper om barns utveckling och mognad. Metoden genomförs i en samtalsserie av individuella samtal med psykoedukativa inslag i kombination med social färdighetsträning.

Metoden berör tre huvudsakliga områden:

  1. mognadsutveckling (för att förstå varför man bör agera på ett bra sätt)
  2. känslokunskap (för att förstå och hantera sina egna känslor och öka den empatiska förmågan)
  3. social färdighetsträning (för att kunna samspela och kommunicera med andra på ett bra sätt).

Med det psykoedukativa inslaget får individen en ökad kunskap om exempelvis vad som händer i hjärna och kropp när olika känslor väcks, och lär sig att förstå sig själv för att bättre kunna ta kontroll över sitt eget beteende. I samtalen undersöker individ och behandlare tillsammans hur olika tankar, känslor och beteenden hänger samman och undersöker alternativa sätt att agera på. Med hjälp av social färdighetsträning får individen sedan möjlighet att pröva nya strategier och utveckla sina sociala färdigheter.

RePULSE är en strukturerad och manualbaserad metod som utgår från ett särskilt utformat stöd i form av arbetsböcker och arbetsmaterial framtaget för att vägleda genom behandlingsprocessen. Med hjälp av specialinriktat stödmaterial har rePULSE anpassats till flera specifika problemområden, som exempelvis aggressivitet, missbruk, kriminalitet, oro/nedstämdhet och sociala färdigheter.

RePULSE är i första hand är framtagen som en individuell insats för arbete en till en. Metoden genomförs både som behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen och som serviceinsats av kommunen. Den används inom socialtjänsten, på HVB-hem, inom familjehemsvård och i barn- och ungdomspsykiatrin.

Utöver att använda rePULSE-metoden som en indikerad insats har användningsområdet utvidgats med en version anpassad för att ge ett generellt preventivt stöd, utformat för klassvis arbete inom grundskola och gymnasium.

Omfattning och intensitet

Metoden utgår ifrån en grundläggande struktur bestående av 10 individuella samtal, 1 träff per vecka, med möjlighet till fortsättning/förlängning. Varje träff tar cirka 60 minuter. I de fall barnet eller den unge har koncentrationssvårigheter är det möjligt att dela upp behandlingen på fler och kortare samtal.

Utbildning och licens

Metoden ägs av utbildningsföretaget rePULSE AB, som grundades år 1998 av Gunilla Dobrin som även är skaparen av metoden.

För att få genomföra rePULSE-metoden krävs det att man gått rePULSE grundkurs. Kursen riktar sig till alla som arbetar med barn/ungdomar/vuxna och inga förkunskaper krävs. Kursen är på tre dagar. Efter de två första dagarna inleder man en serie av tio träffar med en individ. Cirka 10–12 veckor senare har man den avslutande kursdagen. I samband med kurserna får kursdeltagarna de arbetsmaterial som ingår i arbetet med metoden.

Efter grundkursen kan man gå en fortsättningskurs på ytterligare två dagar, för fördjupning. Därutöver erbjuder metodföreträdarna alla som gått utbildningen handledning och återkommande uppdateringsdagar för påfyllning och information.

Som ett led i att säkerställa att metoden används på det sätt som det är tänkt genomförs viss kvalitetskontroll, samt kontinuerlig uppföljning av deltagarnas upplevelse.

Kurserna kan genomföras både digitalt och på plats. Kurserna genomförs både som öppna kurser och på uppdrag.

Kunskap om insatsens effekter

RePULSE förekommer i SBU:s översikt Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott (12–17 år) som en av de namngivna metoder som används inom svensk socialtjänstpraktik. Resultat från översikten visar dock att de flesta av insatserna inte har utvärderats, samt att det inte heller bland dem som har utvärderats går att avgöra vilka specifika öppenvårdsinsatser som är mer effektiva än jämförelsealternativet när det gäller återfall i brott.

Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott (SBU.se

Referenser

Publicerad: