PPGM (Problem and Pathological Gambling Measure)

PPGM är ett formulär som mäter problem med spel under det senaste året. Formuläret är framtaget i Nordamerika för att användas i befolkningsstudier eller kliniska sammanhang. PPGM kan till exempel användas för att bedöma en individs spelproblem, planera eller följa upp insatser.

Målgrupp
Vuxna från 18 år

Typ av metod
Bedömningsmetod

Formuläret är framtaget och testat för att användas såväl i befolkningsstudier som i kliniska sammanhang.

Målgrupp

Målgruppen är vuxna från 18 år.

Syfte

PPGM mäter olika grader av spelande och spelproblem under det senaste året: icke-spelare, rekreationsspelare, riskspelare, med spelproblem eller med spelberoende.

Innehåll och genomförande

PPGM kan användas för att bedöma spelproblem, planera eller följa upp insatser. Det bör kompletteras med annan information för att till exempel diagnostisera.

Formuläret innehåller 14 självskattningsfrågor i tre delskalor: problem med spelandet, kontrollförlust, och andra symtom på spelproblem. Frågorna har svarsalternativen ”ja” eller ”nej”.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

För att göra en bedömning av graden av eventuella spelproblem räknar man först ut poängen för varje delskala och sedan den totala poängen, enligt följande:

Delskala problem med spelandet

En poäng för varje ”ja” på fråga 1-7. För de frågor som har två alternativ (till exempel 1a och 1b eller 3a och 3b) ges max en poäng för hela frågan. Delskalan summeras till 0-7 poäng.

Delskala kontrollförlust

En poäng för varje ”ja” på fråga 8, 9 och 11. Fråga 10 a ger ingen poäng, och 10 b ger en poäng för ”nej”. Delskalan summeras till 0-4 poäng.

Delskala andra symptom på spelproblem

En poäng för varje ”ja” på fråga 12-14. Delskalan summeras till 0-3 poäng.
Total poäng: Delskalornas poäng summeras till 0-14 poäng.

Därefter kategoriseras respondentens spelande baserat på delskalorna, den totala poängen och spelfrekvens, enligt följande:

Spelberoende/hasardspelsyndrom

Fyra krav är uppfyllda: 1) minst 1 poäng på delskala problem med spelandet; 2) minst 1 poäng på delskala kontrollförlust; 3) minst 5 poäng totalt; och 4) har spelat minst en gång varje månad.

Spelproblem

Fyra krav är uppfyllda: 1) minst 1 poäng på delskala pro-blem med spelandet; 2) minst 1 poäng på delskala kontrollförlust; 3) 2-4 poäng totalt; och 4) har spelat minst en gång varje månad.

Det finns ett alternativ till kravet ”har spelat minst en gång per månad”. Alternativet innebär att respondenten har en rapporterad genomsnittlig spelförlust ≥ medianen för problem- och spelberoende i populationen (för spelproblem ska respondenten dessutom ha minst 3 poäng totalt). Uppgifter om spelfrekvens och genomsnittlig spelförlust i den svenska befolkningen finns dock inte att tillgå i Sverige. Utan dessa uppgifter kan man inte använda detta alternativ.

Riskproblem

Tre krav är uppfyllda: 1) respondenten bedöms inte ha spelberoende eller spelproblem; 2) total poäng är minst 1; 3) har spelat minst en gång varje månad.

Det finns ett alternativ till kravet ”har spelat minst en gång per månad”. Alternativet innebär att respondenten har en rapporterad genomsnittlig spelförlust ≥ medianen för problem- och spelberoende i populationen (för spelproblem ska respondenten dessutom ha minst 3 poäng totalt). Uppgifter om spelfrekvens och genomsnittlig spelförlust i den svenska befolkningen finns dock inte att tillgå i Sverige. Utan dessa uppgifter kan man inte använda detta alternativ.

Rekreationsspelare

Två krav är uppfyllda: 1) respondenten har spelat om pengar under det senaste året; 2) men uppfyller inte kraven för någon av de tidigare kategorierna.

Icke-spelare

Respondenten har inte spelat om pengar under det senaste året.

Återkoppling

Ingen särskild återkoppling finns framtagen.

Tidsåtgång

Det tar ca fem minuter att fylla i formuläret.

Utbildning och licens

Formuläret kan laddas ned på Kunskapsguiden: Utredning och bedömning (kunskapsguiden.se).

Det finns inga särskilda krav på förkunskaper, utbildning eller licens för att få använda formuläret. Det är fritt att användas förutom i kommersiell verksamhet.

Kunskapsunderlag

PPGM ingår i Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapstödet, med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, är ett exempel på en bedömningsmetod som bör användas vid utredning av missbruk eller beroende av spel om pengar.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande PPGM: PPGM (Problem and Pathological Gambling Measure) för bedömning av spelproblem hos unga vuxna under det senaste året (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Williams, R. J., Volberg, R.A. (2010). Best Practices in the Population Assessment of Problem Gambling. Report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre. Guelph, Ontario, CANADA. March 31, 2010.
  • Williams, R.J. and R.A. Volberg, The classification accuracy of four problem gambling assessment instruments in population research. Internat-ional Gambling Studies, 2013: p. 1-14
Senast uppdaterad:
Publicerad: