Nya Kälvestenintervjun

Nya Kälvestenintervjun är en intervju som utvecklats av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö. Intervjun ingår i Nya Kälvestenmetoden, som kan användas vid rekrytering och bedömning av familjer som vill ta uppdrag som familjehem eller som ansöker om att bli adoptivföräldrar.

Målgrupp
Familjer som vill ta uppdrag som familjehem eller som ansöker om att bli adoptivföräldrar

Typ av metod
Bedömningsmetod

I metoden ingår flera delar; en inledande utredning, genomförande av Nya Kälvestenintervjun, samt analys av intervjun. I den första delen av metoden hanteras en initial bedömning av det blivande familjehemmet, hantering av registeruppgifter, referenser och hembesök. Om den initiala bedömningen resulterar i att familjen har det som krävs för att bli familjehem så genomförs Nya Kälvestenintervjun och till sist analyseras svaren från intervjun.

Målgrupp

Familjer som vill ta uppdrag som familjehem eller som ansöker om att bli adoptivföräldrar.

Syfte

Nya Kälvestenintervjun syftar till att analysera och bedöma familjers lämplighet för uppdrag som familjehem, jourhem, nätverkshem eller som ansöker om att bli adoptivföräldrar.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Nya Kälvestenintervjun bygger på teorier om affekt, anknytning och mentalisering och syftar till att analysera om personerna har ”ett överskott av känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag”. Det innebär i praktiken att undersöka om familjen har resurser för att upprätthålla en god kontakt med ett placerat barn, det vill säga att de förmår hålla i relationen med barnet eller ungdomen och återknyta eller återetablera kontakten om detta behövs. Om de klarar av påfrestningar, till exempel konflikthantering och om det blivande familjehemmet har en egen förmåga till reflektion.

Nya Kälvestenintervjun genomförs enligt ett fastställt intervjuformulär. Det finns två versioner av formulär att välja mellan, antingen 143 frågor (ursprungsversionen) eller 127 frågor (bearbetad version). Intervjuformuläret innehåller både slutna och öppna frågor och till några ingår även självskattningar. Intervjuaren följer och ställer formulärets alla frågor men ställer inga följdfrågor.

Om det blivande familjehemmet består av ett par så delas personerna upp och intervjuas var för sig och vid samma tidpunkt. Intervjuarna ställer frågorna på exakt samma sätt i varje intervjusituation för att inte påverka hur personen berättar sin historia.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Det görs ingen poängsättning av svaren i intervjun.

Intervjun analyseras av en oberoende person som är utbildad och certifierad i Nya Kälvestenintervjun. Resultatet av analysen återkopplas muntligen (av den som analyserat intervjun) till den som genomfört intervjun. Resultatet från analysen dokumenteras tillsammans med övrig information som samlats in under familjehemsutredningen. Materialet från intervjun raderas efter analysen.

Tidsåtgång

Intervjun får ta maximalt tre timmar inklusive paus på tio minuter.

Analysen av intervjuer tar vanligtvis tre timmar.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Ilona Déry Tegnér (som använder den version med 127 frågor) och Ulla Fridsjö (som använder ursprungsversionen med 143 frågor) har copyright på Nya Kälvestenintervjun och utbildar i metoden. Metoden distribueras av Ilona Déry Tegnér via webbplatsen Nya Kälvestenmetoden och Ulla Fridsjö via Kälvestenintervju i samband med utbildning. Utbildning sker på olika orter i Sverige.

Krav på förkunskaper

Metoden riktar sig till familjehemssekreterare, socialsekreterare, familjehemskonsulenter och andra som har som arbetsuppgift att utreda familjehem/adoptivföräldrar eller liknande. Deltagarna förutsätts ha socionomutbildning eller motsvarande samt några års yrkeserfarenhet.

Krav på utbildning

För att få använda Nya Kälvestenintervjun ska man ha genomgått utbildning. Utbildningarna innehåller en teoridel (cirka två dagar) och en praktisk del på tre dagar. I den praktiska delen analyseras deltagarnas intervjuer som genomförts på arbetsplatsen mellan de båda kursavsnitten.

De personer som genomför analyser är certifierade för att analysera Nya Kälvestenintervjun och har förutom grundexamen som socionom eller psykolog, kvalificerade vidareutbildningar och lång yrkeserfarenhet. Analyspersonerna träffas två gånger per år för en så kallad recertifiering och vidareutbildning.

Kunskapsunderlag

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande Nya Kälvestenintervjun. Fler primärstudier krävs för att undersöka utfallet för familjehemsföräldrars föräldraförmåga och psykiska hälsa (till exempel stress) och så vidare.

Nya Kälvestenintervjun för lämplighetsbedömning av familjehem (SBU.se)

Referenser

Publicerad: