Mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcolism Screening Test)

mm-MAST är ett instrument som syftar till att gallra ut personer med alkoholproblem i den allmänna befolkningen eller i en klinisk situation.

Målgrupp: Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Instrumentet kan användas på de flesta målgrupper.

Syfte

Identifikation av problematiska alkoholvanor.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

mm-MAST är en kortversion av screeningformuläret MAST som innefattar symtomfrågor (kring till exempel toleransökning, återställare, försök att skära ner). Instrumentet innehåller tio frågor och kan ges som enkät eller intervju.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Instrumentet består av tio frågor. Frågorna kan endast besvaras med ja- eller nej svar. Den brytpunkt som brukar användas som indikation på högkonsumtion av alkohol är två eller tre ja-svar, där tre ja-svar anses vara den mest korrekta i länder som Sverige med tradition av helgdrickande.

Uppgifter om återkoppling saknas.

Tidsåtgång

5–10 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Ingen uppgift.

Krav på förkunskaper

Inga direkta krav.

Krav på utbildning

Ingen särskild utbildning eller licens krävs.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande Mm-MAST: Mm-MAST (Malmö modification of the Brief Michigan Alcoholism Screening Test) för identifiering av personer med alkoholproblem i den allmänna befolkningen eller i en klinisk situation (kortversion av screeningformuläret MAST) (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: