MET (Motivational Enhancement Therapy)

MET är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

Målgrupp: Vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk eller alkoholberoende

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk eller beroende

Syfte

Att öka individens motivation för tanke- och beteendeförändringar

Innehåll och genomförande

Man brukar skilja på MI (motivational interviewing) och MET (Motivational Enhancement Therapy), där MI är det grundläggande förhållningssättet i metoden och MET (Motivational Enhancement Therapy) en särskild kombination av bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal.

MET utgår från antagandet att ansvaret och kapaciteten för förändring finns hos individen själv. Terapeutens uppgift är att skapa förutsättningar för att öka individens motivation och engagemang för förändring. Terapeutens motiverande tillvägagångssätt ska ha fem utgångspunkter: att uttrycka empati, utveckla och visa på skillnaden mellan det upplevda och det eftersträvansvärda, undvika argumentation, följa med i motståndet och stödja självtillit (self-efficacy).

Omfattning och intensitet

Behandlingen enligt MET är indelad i tre faser. Fas 1 handlar om att bygga upp motivation för förändring, fas 2 om att stärka beslutsamheten för förändring och fas 3 om strategier för genomförandet av förändring.

Behandlingen består av fyra sessioner. Om det är möjligt kan en närstående vara med i de två första sessionerna. All behandling ska vara klar inom 90 dagar.

Utbildning och licens

Manual för Motivationshöjande behandling (MET) (alkoholhjalpen.se)

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Miller, W. R., Zweben, A., DiClemente, C. C. & Rychtarik, R. G. Motivational Enhancement Therapy Manual. A Clinical Research Guide for Therapists Treating Individuals With Alcohol Abuse and Dependence. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism; 1999. Projekt MATCH Monograph Series. Volym 2.
  • Nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Stockholm: Social-styrelsen; 2014.
Senast uppdaterad:
Publicerad: