IPT-K (Integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning)

IPT-k är ett program för personer med allvarliga, kognitiva funktionsnedsättningar. Det ges i grupp och integrerar kognitiv och social träning. Metoden utvecklades i Bern i Schweiz och en manual finns på svenska.

Målgrupp: Personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Personer med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar.

Syfte

Att förbättra personens kognitiva funktioner och förmåga att handskas med sociala situationer.

Innehåll och genomförande

IPT-k bygger på kognitiv beteendeterapi. Symtomen eller sjukdomen anses ha sitt ursprung i en kombination av medicinska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer.

Programmet ges i grupp och kräver en huvudterapeut och en co-terapeut.

IPT-k omfattar två huvuddelar, en kognitiv del och en social del. Den kognitiva delen består av delprogrammen kognitiv differentiering, social varseblivning och verbal kommunikation. Det första delprogrammet berör basala kognitiva nedsättningar. Personen tränar i grupp efter individuella mål. Delprogram två och tre fokuserar på social kognition såsom emotionell uppmärksamhet och förmåga. I den sociala delen tränas social förmåga genom metoder som rollspel och gruppbaserad problemlösning.

Omfattning och intensitet

Antalet gruppmedlemmar bör begränsas till sex personer Man tränar två till tre gånger i veckan och mellan 30 och 90 minuter varje gång. Det totala antalet sessioner varierar utifrån gruppmedlemmarnas förmåga och hur många delprogram som genomförs. Hela programmet kan pågå upp till ett år, men den genomsnittliga tiden är fyra månader.

Utbildning och licens

IPT-k är en metod som är fri att använda enligt utvecklaren. Det finns en manual på tyska och den är som helhet översatt till engelska, Integrated Psychological Therapy (IPT) (bokus.com).

Psykologisk Konsult AB har upphovsrätt till den svenska manualen men inget material eller utbildning från dem är tillgängligt för närvarande.

Västra Götalandsregionen ger via Kompetenscentrum för Schizofreni (sahlgrenska.se), utbildning för sina anställda. Utbildning ges också av Daniel Abrams: IPT-k Kognitiv träning i grupp (abrams.nu). I utbildningen används den engelska översättningen manualen tillsammans med en svensk läsanvisning.

Utbildningen sker i form av självstudier med hjälp av utbildningspaket. Den förutsätter eftergymnasial utbildning inom psykiatri, pedagogik eller vård eller flerårigt arbete inom psykiatrisk vård samt erfarenhet av arbete med patienter i gruppterapi.

Kunskap om insatsens effekter

IPT-k omnämns i Socialstyrelsensn nationella riktlinjer för psykosociala insatser för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Referenser

  • Manual för IPT-k. Integrerad Psykologisk Terapi-Kognitiv träning. Svensk version IPT-k 1.1; 1997 Rev. 2011.
  • Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd − stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018.
Senast uppdaterad:
Publicerad: