Förstärkt Komet för föräldrar med barn (3–11 år)

Förstärkt Komet för föräldrar är en vidareutveckling av Komet för föräldrar (3–11). Insatsen riktar sig till föräldrar som av olika skäl behöver extra stöd för att genomföra en Kometkurs, och den kan erbjudas efter beslut av socialtjänsten.

Målgrupp
Föräldrar till barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn och har svårt att delta i vanliga Komet

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Föräldrar till barn mellan tre och elva år som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn och som samtidigt själva har svårigheter som hindrar dem att delta i det vanliga Komet för föräldrar (3–11). Det kan exempelvis röra sig om svårigheter att delta i en gruppverksamhet med ett större antal andra föräldrar, att delta i en intensiv verksamhet med träffar varje vecka eller att självständigt genomföra hemuppgifter mellan träffarna.

Syfte

Det kortsiktiga syftet är att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn och att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem hos barnen på längre sikt.

Innehåll och genomförande

Förstärkt Komet för föräldrar har samma teoretiska grund och innehåll som Komet för föräldrar med barn 3–11 år. Förlagor är internationella program med social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund. Föräldragrupperna leds av två gruppledare och består av föräldrar till upp till sex barn. Tyngdpunkten ligger på att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn. Man lär ut ett förhållningssätt där man ger mycket uppmärksamhet åt barnets positiva beteenden samtidigt som man i möjligaste mån undviker att uppmärksamma barnets negativa beteenden.

Programmet genomförs med hjälp av videofilmer, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material. Ämnen som bearbetas är bland annat lek och umgänge, att välja bort onödiga strider, belöningssystem, och hur man kan få ett bra samarbete med skolan. Föräldrarna får hemuppgifter efter varje tillfälle och varje ny träff inleds med en genomgång av dessa. I videofilmerna får föräldrarna ta del av iscensatta vardagssituationer mellan föräldrar och barn. Filmerna diskuteras och problematiseras i föräldragruppen. I rollspelen får föräldrarna tillfälle att träna på de färdigheter och förhållningssätt de lärt sig under programmet.

Det som skiljer Förstärkt Komet från det vanliga Kometprogrammet är att det innehåller tilläggskomponenter och att det har ett mer flexibelt format:

  • tekniker för hantering av stress och ilska
  • hjälp i planering av vardagen
  • mindre föräldragrupper
  • längre tid mellan gruppträffarna
  • möjlighet till enskilda träffar med ledarna i möteslokalen eller i hemmet
  • möjlighet till telefonkontakt för påminnelser och stöd.

Omfattning och intensitet

Gruppen träffas vanligtvis 2,5 timme en gång i veckan vid elva tillfällen, men intensitet och format kan anpassas utifrån förälderns behov.

Utbildning och licens

Kometprogrammet.se finns information om Stockholm stads gruppledarutbildning och certifiering i Kometprogrammen.

Utbildningen i Förstärkt Komet 3–11 är fem dagar lång. Den riktar sig till den som redan är certifierad gruppledare i Komet 3–11, och som arbetar med familjer inom socialtjänsten eller BUP. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt för programmet Förstärkt Komet men har identifierat en primärstudie. Primärstudien har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte.

Föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet (SBU.se)

Förstärkt Komet har jämförts med en samverkansutbildning mellan hem och skola i en kvasiexperimentell studie som finns rapporterad som en psykologexamensuppsats på Kometprogrammets hemsida (Seppälä & Kams, 2007).

Mer om hur man värderar studiers kvalitet: Standardiserade bedömningsmetoder (kunskapsguiden.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad: