Familjehemsvinjetter

Familjehemsvinjetter ingår ursprungligen i Casey Foster Family Assessment, en amerikansk bedömningsmetod som har till syfte att utreda familjehem. Familjehemsvinjetter har översatts till svenska och testats utifrån, och anpassats till, svenska förhållanden.

Målgrupp
Familjer som vill ta uppdrag som familjehem eller jourhem

Typ av metod
Bedömningsmetod

En intervju med den standardiserade bedömningsmetoden Familjehemsvinjetter används i utredningen av ett familjehem efter att en initial bedömning är gjord. Det presumtiva familjehemmet behöver också ha fått information om vad uppdraget innebär och haft möjlighet att etablera en relation till familjehemsutredaren, innan intervjun genomförs.

Målgrupp

Familjer som vill ta uppdrag som familjehem eller jourhem.

Syfte

Bedöma familjers lämplighet för uppdrag som familjehem.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Familjehemsvinjetter är en semi-strukturerad intervju som genomförs enskilt med varje blivande familjehemsförälder. Metoden består av en manual, intervju med nio vinjetter, bedömningsguide för varje vinjett samt en intervjusammanställning.

Huvudkomponenten i intervjun är vinjetterna, det vill säga korta beskrivningar av realistiska situationer som kan inträffa under tiden som familjen är ett familjehem. Det finns tre olika intervjuer att välja mellan (intervju 1, 2 och 3). Valet av intervju görs av familjehemsutredaren. Intervjuerna innehåller olika vinjetter men är likvärdiga gällande de nio kompetensområden som täcks in. Kompetensområdena utgår från barns vård- och omsorgsbehov. Enligt dessa ska familjen kunna:

 1. Erbjuda barn en trygg och säker miljö
 2. Erbjuda en vårdande miljö.
 3. Möta barns fysiska och psykiska behov.
 4. Stödja barns utveckling.
 5. Stödja relationer som är avsedda att bestå livet ut.
 6. Hantera förlust.
 7. Hantera de krav som ställs i samband med uppdraget, både för enskilda individer i familjen och för familjen som helhet.
 8. Stödja relationen mellan barnet och ursprungsfamiljen.
 9. Samarbeta med övriga i teamet runt barnet och i familjehemsvården.

Utöver att svaren ligger till grund för att bedöma om familjen är lämplig som familjehem ska också den tilltänkta familjehemsföräldern, genom vinjetterna, kunna reflektera över föräldraförmåga, känslor, egna resurser och behov av stöd inför det kommande uppdraget.

Intervjusvaren sammanställs utifrån en bedömningsguide som utgår ifrån de nio kompetensområdena.

Resultatet från intervjun kan med fördel sparas för att följas upp vid handledning av familjen vid en eventuell placering. Då finns även möjlighet att göra en intervju igen men då med fördel välja någon av de andra två intervjuerna som ingår i Familjehemsvinjetter.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Bedömningsproceduren (som är samma för samtliga vinjetter) startar genom att familjehemsutredaren gör sig bekant med kompetensområdena för den aktuella vinjetten, sedan matchas intervjupersonens svar med de specifika svarsalternativen och därefter görs en samlad bedömning av svaren på vinjetten. Varje vinjett bedöms sedan enligt en skala från 1 till 5, där 1 står för ett svagt svar och 5 står för ett utmärkt svar.

Skattningssiffran indikerar vilken typ av kunskap/förståelse den tilltänkta familjehemsföräldern har inför uppdraget. Skalan har tre beskrivna riktmärken där siffran 1 representerar svagt svar – intervjupersonen saknar kunskap/förståelse för de kompetensområden som vinjetten berör. Siffran 3 representerar bra svar – intervjupersonen har god kunskap/förståelse för de kompetensområden som vinjetten berör. Siffran 5 representerar utmärkt svar – intervju personen har hög grad av kunskap/förståelse för de kompetensområden som vinjetten berör. Skattningarna ska ses som en skala från svagt till mer starkt svar.

När varje vinjett i intervjun har skattats sammanställs resultatet. Sammanställningen är ett underlag inför återkopplingen till familjen. Återkopplingen bör innehålla:

 • Familjens styrkor och utvecklingsområden.
 • På vilket sätt socialtjänsten kan stötta familjen inför och under uppdraget.
 • Förslag på hur socialtjänsten kan erbjuda fördjupning i eventuella utvecklingsområden i kommande utbildning för att bli familjehem.
 • Tydliggörande av roller och ansvarsfördelning, vilka delar som socialtjänsten ansvarar för och vad som förväntas av familjehemmet.

Tidsåtgång

Intervjun tar ungefär 20-25 minuter att genomföra. Därefter tillkommer tid för bedömning, sammanställning och återkoppling.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Materialet kan fritt laddas ner från Socialstyrelsens webbsida Barn och unga placerade i familjehem.

Krav på förkunskaper

Familjehemsvinjetter vänder sig till socialtjänstens familjehemsvård som utreder familjer för eventuella uppdrag som familjehem.

Krav på utbildning

Det finns inga krav på utbildning. Socialstyrelsen har tagit fram ett implementeringsstöd som vänder sig i första hand till de som arbetar med socialtjänstens familjehemsvård, men också till chefer och utvecklingsledare i de verksamheter som står inför uppstart av införandet av familjehemsvinjetter. Implementeringsstödet ligger på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Socialstyrelsens utbildningsportal

Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Kunskapsunderlag

Familjehemsvinjetter är ännu ej granskat av externa granskare.

Referenser

Senast uppdaterad:
Publicerad: