Ett självständigt liv, ESL

Ett självständigt liv, ESL, är en socialpedagogisk metodik för personer med allvarliga psykiatriska tillstånd, med eller utan missbruk, och därmed har psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd eller andra allvarliga psykiatriska tillstånd med eller utan missbruk och som av en konsekvens av detta har psykiska funktionsnedsättningar.

Syfte

Att ge klienten ökade kunskaper om sin sjukdom och sina psykiska funktionsnedsättningar med de funktionshinder dessa kan resultera i vardagen, samt färdigheter inom olika livsområden, för att han eller hon bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Innehåll och genomförande

ESL-metoden bygger huvudsakligen på social och operant inlärningsteori. Den är utarbetad av den amerikanske forskaren Robert Lieberman (eng. Social and independent living skills program), och utvecklades för svenska förhållanden av psykolog Per Borell. Steg för Steg-manualen utvecklas kontinuerligt, aktuell upplaga är 24.

ESL enligt manualen Steg för Steg genomförs antingen i grupp eller i individuellt arbete och man arbetar med olika teman. Vissa teman är centrala för att minska risken för återfall och/eller återinsjuknande, (Medicin och Om sårbarhet, belastning och återinsjuknande samt Missbruk och samsjuklighet). Andra teman handlar om ökade färdigheter i sociala sammanhang (Vardagliga samtal, Lyssna och konversera) och i det vardagliga livet (exempelvis Aktivitetsplanering, Problemlösning, Fysisk aktivitet, Sömn, Hygien). Samtal, film, beteendeövningar, övning i problemlösning och hemuppgifter används för att träna färdigheten på de olika temana.

Personer med allvarlig psykiatrisk problematik har ofta svårigheter att minnas och att dra nytta av nyligen gjorda erfarenheter, något som försvårar såväl vardagliga aktiviteter som inlärning och behandling. Av det skälet bör  ESL användas både individuellt och i grupp parallellt, så att de ämnen som man arbetar med i grupp även tas upp i de individuella samtalen mellan klient och samordnare.

ESL-handledaren uppmärksammar och väger upp för de psykiska funktionsnedsättningarna (bland annat minne, uppmärksamhet) genom att repetera, sammanfatta och återkoppla i samtalet med klienten. Momenten tränas många gånger. Man använder modellinlärning, coachning och rollspel. Inom manualens ram försöker man göra varje tema så personligt relevant för klienten som möjligt. De teman och kapitel som är mest intressanta för klienten väljs ut, även om vissa teman tas upp med alla, exempelvis de som handlar om medicinering och tidiga tecken på återfall. Klientens egen aktivitet betonas i allt arbete och man uppmuntrar varje ansträngning och framsteg. En viktig regel är att man inte kritiserar varandra i gruppen.

Programmet har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta:

 • Ett fungerande dagligt liv.
 • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter.
 • Bättre kontakter med andra.
 • Ett fungerande personligt stöd.
 • Bättre koncentration och mindre tankestörningar.
 • Rikare fritid.
 • Meningsfull sysselsättning.
 • Färre symtom och mindre rädsla.
 • Minskad risk för återinsjuknande och återfall.
 • Bättre förmåga att hantera alkohol och droger.

Deltagarna formulerar också egna individuella mål.

Omfattning och intensitet

Det betonas att varje tema som tas upp från manualen ska ägnas flera träffar. Sessionerna kan variera i längd från tio minuter till en timma, beroende på klientens koncentration och ork. Gruppträffar som omfattar två halvtimmespass med en paus emellan, fungerar vanligen bra.

Utbildning och licens

ESL-modellen riktar sig till yrkesgrupper som har fortlöpande och tät kontakt med klienten och som har möjlighet att stödja klienten i att använda sin nya kunskap i vardagen. Här ingår exempelvis personal i psykiatrisk vård, boendeenheter eller dagverksamheter.

Grundutbildning i ESL omfattar 4-5 dagar. För utbildare i ESL-pedagogiken krävs utbildning och licensiering som utfärdas av Eva-Lena Borell och Mats Borell genom Eva-Lena Borell AB. Kontakt via www.borellme.se 

Litteratur kan beställas från Borell Psykologi och arbetsterapi:

Kunskap om insatsens effekter

Social färdighetsträning enligt ESL-modellen ingår i rekommendationen om Psykopedagogiska behandlingsprogram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2017 Psykopedagogiska behandlingsprogram har en stark rekommendation i riktlinjerna.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande

Systematiska översikter om social färdighetsträning

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, SBU:s, upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter identifierat sju översikter. Det saknas sammanställd forskning om ESL, men SBU har inkluderat systematiska översikter som undersökt andra program baserade på social färdighetsträning.

Författarna till översikterna drog slutsatsen att social färdighetsträning har en viss effekt på bland annat social förmåga, patientnöjdhet och livskvalitet. Men det fanns viss oenighet i litteraturen om storleken på dessa effekter var kliniskt relevant, om effekten går att uppnå med mindre komplexa metoder samt om metoden har effekt på direkta hälsoutfall som återfall och psykossymtom.

Ett självständigt liv – social färdighetsträning för personer med schizofreni (SBU.se)

Referenser

 • Borell, P., Borell E-L., Borell M., (2022). Ett Självständigt Liv  Steg för Steg, upplaga 24. Borell Förlag.
 • Borell, E-L, Borell, M., (2022). Att arbeta med ESL-pedagogik. Borell Förlag
Senast uppdaterad:
Publicerad: