Ett självständigt liv, ESL

Ett självständigt liv, ESL, är en socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning, särskilt schizofreni. Syftet med insatsen är att ge personen ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Målgrupp
Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Typ av metod
Insats

Målgrupp

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har svårigheter med att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra, exempelvis att kunna ha eller upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vård, stöd och service. Insatsen är ett komplement till medicinering och annan sedvanlig behandling.

Syfte

Att ge klienten ökade kunskaper om sin sjukdom samt färdigheter inom olika livsområden, för att han eller hon bättre ska kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

ESL-modellen bygger huvudsakligen på social och operant inlärningsteori. Den är utarbetad av den amerikanske forskaren Robert Lieberman (eng. Social and independent living skills program). Psykolog Per Borell har sedan 1980-talet kontinuerligt anpassat modellen till svenska förhållanden och skrivit en manual, Steg för Steg. Det finns även andra manualer som bygger på ESL-principer.

Innehåll och genomförande

ESL enligt manualen Steg för Steg genomförs i studiecirkelform och man arbetar med moduler som handlar om olika teman. Vissa teman är centrala för att minska risken för återfall och inläggning på sjukhus, såsom Medicin och Tidiga tecken på återfall. Andra teman handlar om ökade färdigheter i sociala sammanhang (Vardagliga samtal, Lyssna och konversera) och i det vardagliga livet (exempelvis Aktivitetsplanering, Problemlösning). Samtal, film, beteendeövningar, övning i problemlösning och hemuppgifter används för att träna färdigheten på de olika temana.

ESL kan användas både individuellt (mellan exempelvis samordnaren och klienten) och i mindre grupper. Personer med schizofreni har ofta svårigheter att minnas och att dra nytta av nyligen gjorda erfarenheter, något som försvårar såväl vardagliga aktiviteter som inlärning och behandling. Man rekommenderar därför att ESL används individuellt och i grupp parallellt, så att de ämnen som man arbetar med i grupp även tas upp i de individuella samtalen mellan klient och samordnare.

ESL-handledaren kompenserar för de kognitiva svårigheterna genom att ofta repetera, sammanfatta och återkoppla i samtalet med klienten. Momenten tränas många gånger. Man använder modellinlärning och coachning. Inom manualens ram försöker man göra varje tema så personligt relevant för klienten som möjligt. De teman och moduler som är mest intressanta för klienten väljs ut, även om vissa teman tas upp med alla, exempelvis de som handlar om medicinering och tidiga tecken på återfall. Klientens egen aktivitet betonas i allt arbete och man uppmuntrar varje ansträngning och framsteg. En viktig regel är att man inte kritiserar varandra i gruppen.

Programmet har inbyggda mål som är utformade för att passa de flesta:

 • Minskad risk för återfall och inläggning på sjukhus
 • Ett fungerande personligt stöd
 • Ett fungerande dagligt liv
 • Färre symtom och mindre rädsla
 • Bättre kontakter med andra
 • Bättre problemlösning vid dagliga svårigheter
 • Bättre koncentration och mindre tankestörningar
 • Rikare fritid
 • En sysselsättning som är meningsfull.

Deltagarna formulerar också egna individuella mål.

Omfattning och intensitet

Det betonas att varje tema som tas upp från manualen ska ägnas flera träffar. Sessionerna kan variera i längd från tio minuter till en timma, beroende på klientens koncentration och ork. Gruppträffar som omfattar två halvtimmespass med en paus emellan, fungerar vanligen bra.

Utbildning och licens

ESL-modellen riktar sig till yrkesgrupper som har fortlöpande och tät kontakt med klienten, och som har möjlighet att stödja klienten i att använda sin nya kunskap i vardagen. Här ingår exempelvis personal i psykiatrisk vård, boendeenheter eller dagverksamheter.

Litteratur kan beställas från Borell Psykologi och arbetsterapi:

Kunskap om insatsens effekter

Social färdighetsträning enligt ESL-modellen ingår i rekommendationen om Psykopedagogiska behandlingsprogram i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2017 Psykopedagogiska behandlingsprogram har en stark rekommendation i riktlinjerna.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande

Systematiska översikter om social färdighetsträning

Statens beredning för medicinsk och social utvärderings, SBU:s, upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter identifierat sju översikter. Det saknas sammanställd forskning om ESL, men SBU har inkluderat systematiska översikter som undersökt andra program baserade på social färdighetsträning.

Författarna till översikterna drog slutsatsen att social färdighetsträning har en viss effekt på bland annat social förmåga, patientnöjdhet och livskvalitet. Men det fanns viss oenighet i litteraturen om storleken på dessa effekter var kliniskt relevant, om effekten går att uppnå med mindre komplexa metoder samt om metoden har effekt på direkta hälsoutfall som återfall och psykossymtom.

Ett självständigt liv – social färdighetsträning för personer med schizofreni (SBU.se)

Referenser

 • Borell, P., Borell E-L., Borell M. (2020 ) Manual till Steg för Steg. En studiecirkel i serien Ett självständigt liv (ESL). Upplaga 23. Borell Psykologi och arbetsterapi.
 • Borell, P. (2013). Handbok till upplaga 22 av Steg för steg. Borell Psykologi och Arbetsterapi.
Senast uppdaterad:
Publicerad: