DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)

DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med drogrelaterade problem.

Målgrupp: Personer som är aktuella i verksamheter som socialtjänst, primärvård och kriminalvård

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Personer som är aktuella inom verksamheter som socialtjänst, primärvård och kriminalvård.

Syfte

Används för att identifiera personer som har drogrelaterade problem.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

DUDIT är ett frågeformulär bestående av 11 frågor som syftar till att ta reda på konsumtionsmönster och drogrelaterade problem av olika slag. DUDIT kan vara av värde för att identifiera dem som har problem med drogmissbruk eller beroende och för att kunna utesluta dem som inte har sådana problem. DUDIT har utvecklats med tanken att instrumentet ska användas i grupper där drogprevalensen är väsentligt lägre som i skolor, primärvård, företagshälsovård, socialtjänst och andra miljöer. Utöver DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended) är som är ett fördjupningsformulär för personer som redan tidigare identifierats för drogproblem.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

För frågorna 1-9 motsvarar svarsalternativen 0,1, 2, 3 och 4. För frågorna 10 och 11 är poängantal för varje svarsalternativ 0, 2 och 4. Poängen summeras och maxpoäng är 44.

För män indikerar 6 poäng eller fler sannolikt drogrelaterade problem För kvinnor är motsvarande 2 poäng eller fler har sannolikt drogrelaterade problem. För yngre mellan 16 och 25 år är det 7 poäng för män och 3 poäng för kvinnor som pekar på drogrelaterade problem (Dessa siffror är preliminära).

I manualen finns beskrivet hur uppföljningssamtalen kan läggas upp vid återkoppling av resultaten.

Tidsåtgång

Cirka 5–10 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Fritt att användas vid observation av upphovsrätten. DUDIT-formulär (slso.sll.se)

DUDIT finns tillgängligt på olika språk: Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) (emcdda.europa.eu)

AUDIT & DUDIT – Identifiera problem med alkohol och droger Manual av Anne H Berman, Peter Wennberg och Håkan Källmén

Krav på förkunskaper

Användare bör ha erfarenhet av behandlingssamtal om missbruk och beroende och utbildning och erfarenhet av motiverande samtal (MI).

Krav på utbildning

Det finns inget krav men framhålls av metodföreträdarna.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande DUDIT: DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) för identifiering av drogrelaterade problem hos ungdomar (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Berman, Anne H., Wennberg, Peter. Källmén, Håkan (2012). AUDIT och DUDIT. Identifiera problem med alkohol och droger. Gothia Förlag.
Senast uppdaterad:
Publicerad: