Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Dinosaurieskolan (Dina Dinosaur Treatment Program, DINA-programmet)

Dinosaurieskolan (Dina Dinosaur Treatment Program) utvecklades på 1990-talet av Carolyn Webster-Stratton. Dinosaurieskolan är en del av programserien De otroliga åren, som innehåller insatser för barn med problemskapande beteenden, deras föräldrar och lärare.

Målgrupp: Barn och unga (0-18 år)

Typ av metod: Insats

Dinosaurieskolan finns också i som preventivt program som ges i skolmiljö.

Målgrupp

Barn 4–8 år, med utagerande aggressivt/normbrytande beteende.

Syfte

Dinosaurieskolan syftar till att öka barnets förmåga att kontrollera ilska, hitta fungerande problemlösningsfärdigheter och träna sociala färdigheter.

Innehåll och genomförande

Dinosaurieskolan är en manualbaserad behandling som baseras på kognitiv beteendeteori, inlärnings- och utvecklingsteori. Barnet får under programmet lära sig hantera ilska, sociala färdigheter, att följa regler, problemlösning samt att uppfatta, förstå och hantera känslor såsom ilska, rädsla och skuld. I programmet ingår även att lära sig strategier för att minska impulsivitet, öka toleransen för frustration samt metoder för att lugna sig själv, såsom andnings- eller visualiseringsövningar. Utifrån gruppens behov lärs dessa färdigheter ut genom, rollspel, dockor, konst och musik.

Gruppledare använder sig av positiv förstärkning, såsom positiv uppmärksamhet och belöningar för att öka barnets positiva beteenden. Vid negativa beteenden använder sig gruppledare av tekniker som minskar uppmärksamheten på problembeteendet så som distraktion, att ignorera beteendet eller att fokusera på andra positiva beteenden. Gruppledare har även regelbunden kontakt med barnets föräldrar och lärare, så att dessa kan hjälpa barnet att använda sina nya färdigheter i sin vardagliga miljö

Metodföreträdare rekommenderar att Dinosaurieskolan ges i kombination med föräldraträningsprogrammet ur behandlingsprogramserien De otroliga åren.

Programmen är utvecklade för att kunna ges parallellt.

Omfattning och intensitet

Dinosaurieskolan ges i gruppformat om 4–6 barn. Programmet pågår under 18–22 veckor, med grupptillfälle en gång per vecka. Varje grupptillfälle är två timmar långt.

Utbildning och licens

För att arbeta med Dinosaurieskolan skall gruppledare genomgått en auktoriserad utbildning. En bakgrund inom mental hälsa, barns utveckling eller pedagogik rekommenderas och det är en fördel med tidigare träning i ett föräldraträningsprogram. Det finns även möjlighet att bli certifierad gruppledare i behandlingsprogrammet.

Det finns ingen som utbildar i Sverige. Utbildning finns i USA via The Incredible years (incredibleyears.com).

Kunskap om insatsens effekter

De otroliga åren ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott" som ett exempel på beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Referenser

  • Norge De utrolige årene: https://dua.uit.no/events/ Hämtad 2022-06-23.
  • LaForett, D. R., Murray, D. W., Reed, J. J., Kurian, J., Mills-Brantley, R. & Webster-Stratton, C. (2019). Delivering the Incredible Years® Dina Treatment Program in Schools for Early Elementary Students with Self-Regulation Difficulties. Evidence-Based Practice in Child and Adolescent Mental Health, 4:3, 254-272.
  • Webster-Stratton, C. & Reid, M. (2003). Treating Conduct Problems and Strengthening Social and Emotional Competence in Young Children: The Dina Dinosaur Treatment Program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 11(3):130-143.
  • Webster-Stratton, C. & Reid, M. (2008). Adapting the Incredible Years child dinosaur social, emotional, and problem-solving intervention to address comorbid diagnoses. Journal of Children's Services, Vol. 3 No. 3, pp. 17-30.
Publicerad: