CPP (Coping Power Program)

Coping Power Program (CPP) är en manualbaserad gruppbehandling för att minska utagerande aggressiva problembeteenden hos barn. CPP är en vidareutveckling av Anger Coping Program som utvecklades av Lochman, Nelson och Sims på 1980-talet.

Målgrupp: Barn och unga (0-18 år)

Typ av metod: Insats

Anger Coping Program är baserad på en social-kognitiv modell som både fokuserar på ilskehantering och på hur barn med beteendeproblem processar social information.

Målgrupp

Barn 8–12 år, med normbrytande, utagerande eller aggressiva beteendeproblem.

Syfte

CPP syftar till att behandla utagerande aggressiva beteendeproblem hos barn för att minska risken för framtida antisociala beteenden. Programmet utgår från att dessa beteenden är beroende av både barnet själv och dess sociala miljö.

Innehåll och genomförande

Programmet baseras på kognitiv beteendeterapi och har två komponenter, en grupp för barn och en grupp för föräldrar.

Barnkomponenten består av gruppsessioner med 4–6 barn. I behandlingen ingår träning i att känna igen och förstå sina egna känslosignaler (främst ilska), träning i självreglering och avslappning, perspektivtagande, problemlösning och sociala färdigheter. Varje session avslutas med en hemuppgift och under programmet sätts personliga mål för varje barn, som regelbundet följs upp i gruppen. Barnens föräldrar får även kunskap om det barnet lär sig, för att kunna stötta barnet i hens färdighetsträning.

Föräldrakomponenten är ett föräldraträningsprogram som består av gruppsessioner med 5–10 föräldrar/föräldrapar. Fokus ligger på att bygga en positiv relation till barnet, uppmuntra positiva beteenden hos barnet, minska förstärkning av problembeteenden, sätta upp regler, konstruktiv kommunikation och stresshantering.

Omfattning och intensitet

CPP innefattar i originalversion 34 gruppsessioner á 60 minuter för barn och 16 gruppsessioner för föräldrar, men kan även genomföras med färre sessioner.

Barnversionen finns i en svensk version som har utvecklats i samarbete med upphovsmännen om 15 gruppsessioner à 2,5 timmar.

Utbildning och licens

För att få genomföra barnkomponenten i CPP krävs en gruppledarutbildning på två dagar där det ingår att man håller en barngrupp om 15 sessioner under handledning. Professor John Lochman är tillsammans med sitt team i Alabama, USA ansvariga för utbildningen internationellt. I Sverige utbildar Maria Helander gruppledare i barnkomponenten av CPP.

Kontaktuppgifter: maria.helander@ki.se.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till behandlare inom socialtjänst, primärvård och barnpsykiatri. Tidigare träning i att leda föräldraträningsgrupper och KBT erfarenheter är hjälpsamt men inte ett krav.

Kunskap om insatsens effekter

CPP ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott", som ett exempel på multimodala KBT-baserade färdighetsträningsprogram som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

I Sverige har en randomiserad kontrollerad studie genomförts där effekten av enbart föräldraträning med det svenska föräldraträningsprogrammet KOMET jämfördes med effekten av föräldraträning i kombination med barnkomponenten i CPP. Att lägga till CPP till Komet ledde sammanfattningsvis till en större andel barn som var kliniskt signifikant återhämtade då det gäller beteendeproblem och en snabb förbättring av emotionsregleringsfärdigheter. CPP har utvärderats i ett flertal studier internationellt och resultaten av behandlingen har lett till minskade beteendeproblem och minskad användning av droger.

Referenser

Helander, M., Lochman, J., Högström, J., Ljótsson, B., Hellner, C., & Enebrink, P. (2018). The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training-effects and moderators in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 103, 43–52. https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.001

Helander, M., Enebrink, P., Hellner, C., & Ahlen, J. (2022). Parent Management Training Combined with Group-CBT Compared to Parent Management Training Only for Oppositional Defiant Disorder Symptoms: 2-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Child Psychiatry & Human Development. https://doi.org/10.1007/s10578-021-01306-3

Nystrand C, Helander M, Enebrink P, Feldman I, Sampaio F. Adding the Coping Power Programme to parent management training: the cost-effectiveness of stacking interventions for children with disruptive behaviour disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021 Oct;30(10):1603-1614. doi: 10.1007/s00787-020-01638-w.

Lochman, J. E., & Wells, K. C. (2002b). The Coping Power program at the middle-school transition: Universal and indicated prevention effects. Psychology of Addictive Behaviors, 16(4S), 40–54. https://doi.org/10.1037/0893-164X.16.4S.S40

Lochman, J. E., Palardy, N. R., McElroy, H. K., Phillips, N. & Holmes, K. J. (2004). Anger management interventions. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 1(1), 47–56. 

Lochman JE, Wells KC, Lenhart LA (2008) Coping Power Child Group Program. Oxford University Press, Oxford.

Wells KC, Lochman JE, Lenhart LA (2008) Coping Power Parent Group Program. Oxford University Press, Oxford.

Senast uppdaterad:
Publicerad: