BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem)

BRA-fam är en standardiserad strukturerad metod för att i hämta in information om familjer som vill bli familjehem. Metoden är utarbetad av Socialstyrelsen i samarbete med praktiker och utgår från forskning och professionellas erfarenheter.

Målgrupp: Familjehem, jourhem, släktinghem och nätverkshem

Typ av metod: Bedömningsmetod

Metoden består av ett instrument, en bedömningsmall och en manual. Den utvecklingsprocess och de olika prövningar som BRA-fam har genomgått finns beskrivet i två rapporter från Socialstyrelsen.

Målgrupp

Familjehem, jourhem, släktinghem och nätverkshem.

Syfte

BRA-fam ska användas i ett första skede för att familjehemsutredaren på ett systematiskt sätt ska kunna hämta in information om de familjer som vill bli familjehem.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Informationen som framkommer från BRA-fam ska ligga till grund för en bedömning av om familjen ska utredas vidare. Bedömningen ska främst fokusera på risker för att tidigt kunna identifiera familjer som kan komma att bedömas som olämpliga. På så sätt kan en första gallring ske av familjer som inte bör gå vidare i utredningen.

Omfattning och intensitet

Instrumentet innehåller 59 frågor uppdelade på nio delar och ska besvaras av det blivande familjehemmet. Instrumentet omfattar frågor rörande det blivande familjehemmets familjesammansättning, boendesituation, fysiska och psykiska hälsa, historia av kriminalitet, missbruk samt om det har förekommit våld i familjen.

En del av frågorna rör personens skäl till att vilja bli familjehem, familjens inställning till att ta emot ett barn, kontaktnät, regler om hur man umgås och hanterar vardagen inom familjen och uppfattning om uppfostringsstrategier. Frågorna fokuserar också på det blivande familjehemmets ansvar vad gäller det placerade barnets skola och utbildning, fysiska och psykiska hälsa, samt relationen med barnets ursprungsfamilj och kontakten med socialtjänsten.

Poängsättning och återkoppling

För att underlätta bedömningen av svaren finns en bedömningsmall som ska fyllas i av familjehemsutredaren. Bedömningsmallen är ett arbetsredskap för familjehemsutredaren på samma sätt som manualen. Om det är två vuxna i familjen som söker ska bådas svar vägas samman vid bedömningen om familjens lämplighet. Det blivande familjehemmet ska inte ta del av själva bedömningsmallen men de ska alltid få återkoppling.

Tidsåtgång

1,5 timme (20 min för att fylla i instrumentet, resterande tid för diskussion om frågorna).

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Manual, instrument och bedömningsmall kan laddas ner och beställas nedan.

Krav på förkunskaper

Inga krav.

Krav på utbildning

Socionomutbildning eller motsvarande.

Kunskapsunderlag

Hänvisning till kunskapslucka på SBU

Den standardiserade bedömningsmetoden - Bedömning vid rekrytering av familjehem, BRA-fam

Stöd i arbetet

Referenser

  • Socialstyrelsen. Manual till BRA-fam. En standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av familjehem; 2014.
  • Socialstyrelsen. BRA-fam - en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem; 2012.
  • Kyhle Westermark, P, Hultman, M. Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem. Stockholm; 2010.
  • Enell, S., Hultman, M., & Jergeby, U (2008) Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem, en systematisk kunskapsöversikt. IMS, Socialstyrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: