AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Målgrupp: Vuxna

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna.

Syfte

Syftet med AUDIT är att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal snabbt och enkelt ska kunna identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för självskattning av klienten eller som underlag för en strukturerad intervju. Det kan användas i samband med tagning av anamnes, allmän hälsoundersökning eller liknande.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

AUDIT består av ett frågeformulär med tio frågor, avsedda att mäta tre domäner:

 • Konsumtion (tre frågor om mängd och frekvens)
 • Beroende (tre frågor)
 • Alkoholrelaterade skador (fyra frågor om problem eller skador orsakade av alkoholkonsumtionen). Resultat över cut-offgränsen 6 poäng för kvinnor och 8 poäng för män ger indikationer om ett riskfyllt drickande.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Instruktioner om hur poängsättningen ska göras finns i manualen. Hur återkopplingen till patienten/klienten ska ske beskrivs däremot inte.

Tidsåtgång

Cirka 10 minuter

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Distributör för den svenska versionen är Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Du kan ladda ner AUDIT-formuläret på Stockholms läns landsting

Escreen kan formuläret fyllas i elektroniskt.

AUDIT & DUDIT – Identifiera problem med alkohol och droger Manual av Anne H Berman, Peter Wennberg och Håkan Källmén

Copyright

WHO har copyright på AUDIT.

Krav på förkunskaper

Inga uttalade krav, dock rekommenderas att användaren har goda kunskaper om alkoholmissbruk.

Krav på utbildning

Ingen formell utbildning krävs men personal som använder instrumentet måste vara intresserad av och kunnig i alkoholfrågor.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande AUDIT: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion hos ungdomar (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Det behövs en uppdaterad systematisk översikt av AUDIT gällande målgruppen.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

 • Babor, T., Higgins-Biddle, J C., Aaunders, JB & Monteiro, MG. (2001). Audit. The alcohol disorders Identification Test. Guidelines for use in primary care. Second ed. WHO.
 • Bergman, H., Källmén, H., Rydberg, U. & Sandahl, C. (1994). Audit. The alcohol Use Disorder Identification Test. Manual, svensk översättning, Karolinska institutet, tidigare översatt 1994.
 • Bergman, H., Källmén, H., Rydberg, U. & Sandahl, C. (1998). Tio frågor om alkohol identifierar beroendeproblem. Psykometrisk prövning på psykiatrisk akutmottagning. Läkartidningen, 1998, 95. (43), sid 4371-4335.
 • Bergman, H. & Källmén, H. (2002). Alcohol use among Swedes and a psychometric evaluation of the Alcohol Use Disorders Identification Test. Alcohol & Alcoholism, 37, nr 3, sid 245-251.
 • Piccinelli, M., Tessari, E., Bortomomasi, M., Piasere, O., Semenzin, M., Garzotto, N. & Tansella, M. (1997). Efficacy of the alcohol use disorders identification test as a screening tool for hazardous alcohol intake and related disorders in primary care: a validity study. BMJ, sid 314-420.
 • Reinart, D. F. & Allen, J. P. (2002). The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): A review of recent research. Alcoholism: Clinical and experimental research 26, nr 2.
 • Reinert, DF, Allen, JP (2007). The Alcohol Use Disorders Identification Test: An Update of Research Findings. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 31 (2): 185-199.
 • Rumps, H. J., Hapke, U., Meyer, C. & John, U. (2002). Screening for alcohol disorders and at-risk drinking in the general population: psychometric performance of three questionnaires. Alcohol & Alcoholism 37, nr 3, sid 261-68.
Senast uppdaterad:
Publicerad: