ASI (Addiction Severity Index)

ASI är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning. ASI utvecklades i USA i början av 1970-talet av Tom McLellan och hans forskargrupp vid universitetet i Philadelphia. Den första svenska versionen av ASI publicerades 1996 och den senaste revideringen slutfördes 2017.

Målgrupp: Vuxna med missbruksproblem

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

Vuxna med missbruksproblem.

Syfte

ASI mäter alkohol- och narkotikarelaterade problem.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

Instrumentet innehåller frågor på sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkoholanvändning, narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Dessutom finns ett antal bakgrundsfrågor. Frågorna inom respektive livsområde gäller tidigare i livet och den senaste 30-dagarsperioden. Ett mindre antal frågor går sex månader respektive tre år tillbaka i tiden.

Totalt omfattar instrumentet 180 frågor enligt manualen. De flesta frågor har bundna svarsalternativ som kan kompletteras med öppna svar. Den intervjuade skattar inom respektive livsområde graden av oro och besvär samt hjälpbehov utmed en skala från 0 till 4, där 0 innebär inget problem/inget behov av hjälp och 4 innebär mycket stort problem/mycket stort behov av hjälp. För varje livsområde skattar även intervjuaren enligt en skala från 0 till 9, där 0 innebär inget problem och 9 mycket stort problem.

Intervjun kan användas såväl i utredningsskedet som vid planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser. Med uppföljningsintervjun är det också möjligt att göra jämförelser före och efter insats. En utvecklad datorversion gör det möjligt att aggregera data på gruppnivå för att få information om klientgrupper.

Instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och missbruksrelaterade problem. Den finns i två versioner, ASI Grund och ASI Uppföljning.

Det finns även en tillagd modul - ASI Spel- som ger en bild av de aktuella problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp. ASI-spel finns som grund och uppföljning. Båda versionerna bygger på samma principer som ASI-intervjuns livsområden och innehåller även flera centrala mått.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Manualen innehåller tydliga instruktioner om hur poängberäkningen ska göras och om vad som särskilt ska uppmärksammas. Poängsättningarna baseras på klientens skattning av oro och besvär och hjälpbehov samt på intervjuarens skattning av hjälpbehov. Ytterligare ett mått är ett matematiskt beräknat sammanvägt mått på problemens svårighetsgrad, kompositpoäng.

I ett särskilt återkopplingsformulär kan resultatet sammanställas tydligt och användas som underlag i återkopplingssamtalet.

Tidsåtgång

ASI Grund tar cirka 60–120 minuter beroende på intervjuarens erfarenhet och klientens egenskaper. ASI Uppföljning genomförs på ungefär 30 minuter. Kodning och analys med intervjuarskattningar kan ta 45–60 minuter och likaså återkopplingssamtalet med klienten.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrumentet finns tillgängligt på våra webbsidor om ASI-intervjun.

Krav på förkunskaper

Ej specificerat.

Krav på utbildning

Ja. Utbildningen omfattar tre kursdagar (2 + 1) och övningsintervjuer.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Referenser

  • Armelius, B-Å., Nyström, S., Engström, C. & Brännström, J. (2009): Referensmaterial för bättre användning av ASI-intervjun. Slutrapport. Socialstyrelsen.
  • Engström, C. (2005): Implementering och utvärdering av Addiction Severity Index (ASI) i socialtjänsten. Akademisk avhandling. Institutionen för psykologi, Umeå universitet.
  • McLelland, A.T., Cacciola, J.C., Alterman, A.I., Rikoon, S.H. & Carise, D. (2006): The Addiction Severity Index at 25: Origins, Contributions and Transitions. The American Journal On Addictions, 15: 113-124.
  • Mäkelä, K. (2004): Studies of the reliability and validity of the Addiction Severity Index. Addiction, 99, 398-410.
  • Nyström, S., Sallmén, B. & Öberg, D. (2005). Beslut på bättre grunder. En handbok för ASI-användare. IMS, Socialstyrelsen.
  • Nyström, S., Andrén, A., Zingmark, D. & Bergman, H. (2010): The reliability of the Swedish version of the Addiction Severity Index (ASI). Journal of Substance Use. 2010 15; 330-339.
  • Nyström, S., Zingmark, D. & Jäderland, A. (2009): ASI-manualen 2009. Socialstyrelsen.
Senast uppdaterad:
Publicerad: