Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik. Instrumentet som bygger på en intervju har utvecklats i USA i slutet av 1980-talet i USA av Alfred Friedman och Arlene Utada (1989). Den amerikanska originalversionen har översatts till svenska av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Målgrupp: Unga personer med missbruk och sociala problem

Typ av metod: Bedömningsmetod

Målgrupp

ADAD är en bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik som används vid intervju.

Syfte

Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

ADAD består av ett antal frågor som rör nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol och narkotika. Inom Statens institutionsstyrelse har även utskrivnings-, överflyttnings- och uppföljningsformulär tagits fram och dessa ingår i granskningen. Varje livsområde består av ett antal frågor om den unges faktiska situation och därutöver skattar den unge sin oro och sina besvär enligt en skala 0–3. Den unge anger också hur viktigt det är att få hjälp enligt en skala 0–3 inom respektive livsområde. Utifrån den unges skattningar gör intervjuaren en sammanfattande skattning av den unges problem inom varje livsområde enligt en skala 0–9. Vissa frågor, som är särskilt märkta i formuläret, är speciellt viktiga att ta hänsyn till vid skattningen.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Ingen poängsättning görs förutom skattningarna, som kan återges grafiskt. Återkoppling till den unge sker lämpligen inom en vecka efter genomförd intervju. I manualen finns anvisningar för hur återkopplingen ska ske.

Tidsåtgång

60–120 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet

Instrumentet med manual förvaltas av Statens Institutionsstyrelse som har copyright på den svenska versionen. Ingen licens krävs.

ADAD - dokumentation inom ungdomsvården (stat-inst.se)

Krav på förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

Krav på utbildning

Utbildning är nödvändig och utbildare finns på olika platser i Sverige.

Utbildning i datorversionen ges av Råbe och Kobberstad.

Kunskapsunderlag

Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat en vetenskaplig kunskapslucka gällande ADAD: ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) bedömningsmetod för unga med missbruk och social problematik (sbu.se)

Den vetenskapliga kunskapsluckan är ett resultat av den systematiska översikten av standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (barn, ungdomar och unga vuxna t.o.m. 21 år). Slutsatsen från översikten är att för att skaffa mer kunskap behövs såväl nya välgjorda systematiska översikter som fler primärstudier på området för den specifika målgruppen. Det behövs ökat fokus på psykometriska egenskaper av bedömningsmetoder inom den sociala barn- och ungdomsvårdens kontext.

Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten (sbu.se)

Referenser

  • Bolognini, M., Plancherel, B., Laget, J., Chinet, L., Rossier, V., Cascone, P., Stéphan P. & Halfon, O. (2001). Evaluation of the Adolescent Drug Abuse Diagnosis instrument in a Swiss sample of drug abusers.
  • Börjesson m. fl. (2007). The psychometric properties of the Swedish version of the Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD). Nordic Journal of Psychiatry, 61:3. 225–232.
  • Friedman, A. & Utada, A. (1989). A method for diagnosing and planning the treatment for adolescent drug abusers. (The adolescent drug abuse diagnoses [ADAD] instrument), J. Drug Education, 19, 4, 285–312.
Senast uppdaterad:
Publicerad: