Läkare undersöker barn med stetoskop

Nytt utbildningsmaterial ska stötta arbetet mot rasism i vården

Publicerad:
Alla har rätt till vård på lika villkor. En viktig del i arbetet för en jämlik vård är att jobba med normer och värderingar. Stereotypa föreställningar om patienter ökar risken för felbehandling, eller att behandling uteblir. Allvarliga, behandlingsbara sjukdomar kan upptäckas för sent, och i värsta fall leda till förtida död. Rasism i vården är också ett arbetsmiljöproblem när vårdpersonal utsätts.

God och jämlik vård bygger på kunskap. För att bli medveten om vilka normer och värderingar som påverkar ens eget beteende som yrkesverksam inom hälso- och sjukvården eller tandvården, behöver personalen få mer kunskap om rasism och bemötande och vilka konsekvenser det kan få.

Ett bra bemötande är mer än en trivselfråga. Det handlar om kvalitet och om att bygga tillit så patienten blir trygg i vårdsituationen. Ytterst handlar det om patientsäkerhet och jämlik vård. Det är också allas skyldighet på en arbetsplats att bemöta varandra med respekt. Här fyller arbetsmiljöarbetet och ett gott chefskap en viktig funktion, för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från alla former av rasism, diskriminering och trakasserier.

Nytt utbildningsmaterial ska bidra till att förebygga och motverka rasism i vården

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet Rasism och bemötande i vården. Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården som på något sätt möter patienter. Det är också ett stöd i chefers och verksamhetsutvecklares kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Materialet består av en kunskapshöjande del i form av en webbutbildning och en del som bygger på handledarledd dialog i arbetsgruppen, till exempel vid en arbetsplatsträff. Att stötta vården med kunskap för att förebygga och motverka rasism är en del i Socialstyrelsens arbete för en god och jämlik vård för alla – oavsett vilka de är, hur livssituationen ser ut eller var de bor.

Om utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet Rasism och bemötande i vården finns i vår Utbildningsportal, och innehåller:

  • En introduktionsfilm (1 min 44 s)

  • En webbutbildning – som personalen kan genomföra enskilt eller i grupp inför mötet.

  • Ett handledarmaterial – ett stöd för dig som är chef eller verksamhetsutvecklare i genomförandet av utbildningen

  • Dialogmaterial – till mötets genomförande, i form av övningsblad eller dialogduk