Vård och omsorg för äldre. Lägesrapport 2025.

Socialstyrelsen ska senast den 31 mars varje år lämna in lägesrapporter om individ- och familjeomsorg, vård och omsorg för äldre, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning samt tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård (6 a § förordningen [2015:284] med instruktion för Socialstyrelsen).
Syftet med denna lägesrapport är att presentera en samlad bedömning av tillståndet och utvecklingen inom vården, tandvården och omsorgen för äldre. Rapportens huvudmålgrupp är beslutsfattare på nationell nivå, men den kan även vara av intresse för andra målgrupper.

Rapporten är i huvudsak en sammanställning av andra rapporter och redovisningar, både Socialstyrelsens egna och andra myndigheters och forskningsstudier, i syfte att ge en samlad lägesbeskrivning. Socialstyrelsen gör även analyser särskilt för denna rapport.

Avrapportering

Rapporten publiceras årligen senast den 31 mars.

Ansvarig utredare

Michaela Prochazka (Enheten för Socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: