Utveckla och uppdatera nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder för hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ska utveckla och uppdatera underlaget för de nyckeltalsberäkningar och dimensionerande målbilder som tagits fram inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag. De dimensionerande målbilderna avser skadeutfall och skadepanorama vid väpnad konflikt för både civilbefolkningen och militära förband. Socialstyrelsen ska inkludera den dimensionering som ett Natomedlemskap medför. Myndigheten ska inhämta underlag från Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut och i övrigt samarbeta med regionerna, civilområdesansvariga länsstyrelser, Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avrapportering

Uppdraget delredovisas senast den 1 oktober 2024 och slutredovisas senast den 31 december 2025.

Ansvarig utredare

Taha Alexandersson (Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar)
Senast uppdaterad:
Publicerad: