Utvärdering av vård vid astma och KOL

Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att utvärdera vården vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utgångspunkten i utvärderingen är de indikatorer och målnivåer i de reviderade nationella riktlinjerna inom området från 2020. I utvärderingen kommer även att ingå andra delar av vården och en analys av strukturella förutsättningarna och andra faktorer som kan påverka följsamheten till riktlinjerna. Tidigare utvärdering från 2018 visade att det finns ett antal förbättringsområden som berör både regionernas och kommunernas arbete. Dessa kommer också beaktas i utvärderingen.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 december 2025.

Ansvarig utredare

Madelene Barboza (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: