Utvärdering av nationella riktlinjer tandvård

Socialstyrelsen planerar att jämföra och utvärdera kvaliteten i tandvården med utgångspunkt i de reviderade nationella riktlinjerna för tandvården och i de reviderade indikatorerna för tandvården. Slutversionerna av riktlinjer och indikatorer för tandvård publicerades i september 2022. Utvärderingen kommer att baseras på data från Socialstyrelsens register (tandhälsoregistret, läkemedelsregistret) samt på kvalitetsregister som finns inom området, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa). Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till regioner och eventuellt till kommuner. Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa kommer att lyftas fram som förbättringsområden, som även innehåller förslag på hur tandvården kan förbättras i relation till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas i slutet av 2024.

Ansvarig utredare

Thomas Malm (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: