Utvärdering av vården vid demenssjukdomar utifrån nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att utvärdera vården vid demenssjukdomar. Utgångspunkten i utvärderingen är indikatorer och målnivåer i de reviderade nationella riktlinjerna inom området från 2017 samt de reviderade indikatorerna och målnivåerna från 2020. I utvärderingen kommer även andra delar av vården att ingå, samt en analys av de strukturella förutsättningarna och andra faktorer som kan påverka följsamheten till riktlinjerna. En tidigare utvärdering från 2018 visade att det fanns ett antal förbättringsområden som berörde både regionernas och kommunernas arbete. Dessa kommer också att beaktas i utvärderingen. Utvärderingen kommer bland annat att baseras på data från Socialstyrelsens register, patientregistret, läkemedelsregistret och samt de kvalitetsregister som finns inom området, SVEDEM - Svenska demensregistret, BPSD-registret – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, Senior Alert och Palliativa registret. Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till berörda verksamheter, regioner och eventuellt kommuner. Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar väl och vilka som fungerar mindre väl. De senare kommer att lyftas fram som förbättringsområden med förslag till regioner och kommuner på hur vården kan förbättras för att kunna öka följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 november 2025.

Ansvarig utredare

Annika Eriksson (Enheten för hälso- sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: