Utvärdering av vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom utifrån nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att utvärdera vården vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Utgångspunkten i utvärderingen är de reviderade nationella riktlinjerna inom området från 2022. I anslutning till att riktlinjerna togs fram 2016 gjordes en utvärdering av vården som visade att det finns områden, framförallt inom uppföljning och tillgång till multidisciplinära team och rehabilitering där förbättring kunde ske.

Projektet genomförs inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att återkommande rapportera om läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utvärderingen kommer att baseras på data från Socialstyrelsens register samt på de kvalitetsregister som finns inom Svenska neuroregister. Uppgifter kommer även att inhämtas via enkäter till utvalda berörda verksamheter.

Utvärderingen sker med stöd av experter inom MS och Parkinsons samt företrädare för berörda kvalitetsregister. Utvärderingen syftar till att beskriva det som utifrån riktlinjerna fungerar bra respektive mindre bra och utifrån dessa lyfta områden där förbättring kan ske med förslag till regioner för att öka följsamheten till de nationella riktlinjerna.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 20 december 2025.

Ansvarig utredare

Mattias Magnusson (Enheten för hälso- sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: