Uppdrag att med stor skyndsamhet köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård

Uppdraget ska ske i huvudsaklig enlighet med den förteckning som myndigheten har tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget att ta fram underlag för de sjukvårdsprodukter som bör omfattas av försörjningsberedskapen på hälso- och sjukvårdsområdet (S2022/04550).

Avrapportering

Uppdraget ska redovisas löpande och slutredovisas den 1 juni 2026.

Ansvarig utredare

Taha Alexandersson (Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar)
Senast uppdaterad:
Publicerad: