Uppdrag att kartlägga den verksamhet som bedrivs på de psykiatriska akutmottagningarna m.m

Socialstyrelsen ska genomföra en kartläggning av den verksamhet som bedrivs på de psykiatriska akutmottagningarna, inbegripet de övriga verksamheter som erbjuder ett akut psykiatriskt omhändertagande. Kartläggningen ska omfatta aspekter som rör insatser, kompetens och bemanning, planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning, vårdkedjor inbegripet samverkan med berörda aktörer samt patienternas upplevelser av vården. Vid genomförandet av uppdraget ska Socialstyrelsen inhämta kunskap och erfarenheter från berörda aktörer. Delredovisningen ska innehålla en plan för uppdragets genomförande, inbegripet de aktiviteter som Socialstyrelsen avser att vidta inom ramen för uppdraget.

I slutredovisningen ska Socialstyrelsen lämna förslag på åtgärder som myndigheten kan vidta för att främja kompetens- och kvalitetsutveckling inom området och i övrigt föreslå de utvecklingsinsatser som myndigheten bedömer som angelägna för att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt omhändertagande inom de akutpsykiatriska verksamheterna. Socialstyrelsen ska även redovisa kostnadsberäkningar för de föreslagna insatsernas genomförande. Uppdraget startade i februari 2024 och sannolikt samlas data in via register, enkäter och intervjuer.

Avrapportering

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2024 och slutredovisas senast den 1 september 2025.

Ansvarig utredare

Fatima Azerkan (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: