Studie av styrning av hemtjänsten

Hemtjänst är en komplex verksamhet som av flera skäl är svår att styra på ett sätt som säkerställer kvalitet, rättssäkerhet, kontroll och effektiv resursanvändning och samtidigt ger god arbetsmiljö och handlingsutrymme för personalen.

Socialstyrelsen ska genomföra en studie för att öka kunskapen om hur hemtjänsten styrs i praktiken samt att analysera samband mellan styrning och kvalitet, personalens handlingsutrymme och arbetsmiljö. Med styrning avser vi både den som sker på förvaltningsnivå och på utförarnivå. När det gäller styrning på förvaltningsnivå fokuserar studien i första hand på: biståndsbedömning och beslut – utformning och detaljeringsgrad, tidsberäkning av insatser och resursstyrningsmodeller och uppföljning och kontroll.

När det gäller styrning på utförarnivå fokuserar studien i första hand på:

  • planeringssystem och schemaläggning,
  • kommunikation och kultur och
  • uppföljning och kontroll.

Studien ska resultera i ett underlag som kan användas på lokal och nationell nivå som underlag för diskussion och lärande. Den ska innehålla kartläggning och exempel på modeller av styrning som förekommer i kommuner och verksamheter samt analys. Avsikten är att studien ska genomföras med både kvalitativ metod i form av intervjuer och genom kvantitativ metod. Aktuell forskning och kartläggningar som gjorts inom området utgör också ett underlag.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 december 2024.

Ansvarig utredare

Anna Brooks (Enheten för nationellt kompetenscentrum och vägledning äldreomsorg)
Publicerad: