Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken inom sin sektor. Uppdraget innebär att redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Uppföljningen utgår från följande områden: principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt förebygga och motverka diskriminering. Uppföljningen kommer även innefatta redogörelser för de åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av att: målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas, de åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av det nationella målet för funktionshinderspolitiken bidrar till att uppfylla målen i FN:s Agenda 2030 samt de samråd som myndigheterna har haft med funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer. Utöver redovisade åtgärder innehåller uppföljningen även en bedömning av måluppfyllelsen. Under 2024 kommer Socialstyrelsen att fortsätta utveckla uppföljningssystemet och den första insamlingen kommer att göras. Uppföljningen kommer att utformas med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Avrapportering

Uppdraget pågår 2021–2031, men uppföljningen redovisas årligen i Socialstyrelsens årsredovisning som publiceras i slutet av februari.

Ansvarig utredare

Karin Flyckt (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: