Statsbidrag inom området krisberedskap och civilt försvar

Socialstyrelsen fördelar och redovisar statsbidrag på uppdrag av regering. Statsbidragen är ett sätt för staten att styra mot olika politiska mål, till exempel att öka och utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Mottagare av statsbidrag är främst kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer. Verksamheter som har tagit emot statsbidrag måste i de flesta fall återrapportera hur de använt medlen. Utifrån återrapporteringarna gör myndigheten en uppföljning av statsbidragen. Syftet med uppföljningarna är dels att granska om medlen använts i enlighet med villkoren för bidragen, dels att sammanställa resultat och erfarenheter om hur statsbidragen har använts i en redovisning. En redovisning till regeringen innehåller i regel en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och innehåller information om t.ex. medelsförbrukning, olika typer av insatser, målgrupper och uppnådda resultat. Under 2024 kommer myndigheten att följa upp och redovisa ett 40-tal statsbidrag som avser 2023 års medel. Myndigheten hanterar även statsbidrag där det inte ingår i uppdraget att göra någon uppföljning. Nedan följer exempel på ett antal statsbidrag inom området krisberedskap och civilt försvar som Socialstyrelsen kommer att följa upp.

Avrapportering

Statsbidrag redovisas löpande.

Ansvarig utredare

Ann Bengtsson (Enheten för statsbidrag 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: