Uppföljning av regionernas insatser inom ramen för överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa

Sedan 2015 har regeringen och SKR ingått överenskommelser om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Totalt har ca 10 miljarder fördelats till insatser som ska stärka regionernas förutsättningar att utveckla och förbättra förlossningsvården och arbetet med kvinnors hälsa. Socialstyrelsen har sedan 2023 i uppdrag att följa upp de insatser som regionerna vidtar inom ramen för överenskommelsens olika utvecklingsområden. Datainsamling sker bland annat genom redovisningar från regionerna. Under 2024 ska Socialstyrelsen samla regionerna för en dialog om tillståndet i mödrahälsovård och förlossningsvården och de utmaningar som kvarstår. Uppdraget ska bidra med kunskap om hur regionerna arbetar för att stärka kvinnors hälsa och för att bidra till en mer tillgänglig, jämlik och personcentrerad mödrahälsovård och förlossningsvård.

Avrapportering

Uppdraget redovisas senast den 30 augusti 2024 respektive senast den 30 augusti 2025.

Ansvarig utredare

Charlotte Pihl (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: