Personalstatistik inom primärvården

Det finns ett behov att kunna följa omställningen till en god och nära vård, där primärvården har en viktig roll och där det idag råder en brist på data och statistik inom flera områden. Syftet är att utveckla och tillgängliggöra statistik avseende legitimerad och icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal verksam inom primärvården med särskilt fokus på personal som arbetar med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Statistiken ska vara ett underlag för att följa upp och bedöma personaltillgången inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen analyserar bland annat olika datakällor för att bedöma vad som ska ligga till grund för statistiken samt utreder olika sätt att dela in primärvården för att statistiken ska bli så ändamålsenlig som möjligt. Vidare utreds olika sätt att tillgängliggöra statistiken på. Slutresultatet ska innehålla personalstatistik över både legitimerad och icke legitimerad personal, inom såväl privat som offentligt sektor och uppdelad på region/kommun och kön. I tillägg till personalstatistiken kommer en slutlig analys över hur omställningen till en god och nära vård har påverkat kompetensförsörjningen inom primärvården att lämnas 2026.

Avrapportering

Uppdraget planeras att delredovisas senast den 31 mars 2023, 2024 och 2025 och slutredovisas senast den 31 mars 2026.

Ansvarig utredare

Camilla Jomer (Enheten för samordning och utredning för register)
Senast uppdaterad:
Publicerad: