Om analyserna

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att bistå regeringen med underlag och expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde som rör hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst. Myndigheten samordnar nationellt inom sitt ansvarsområde och styr mot en god vård och omsorg, vilken karaktäriseras som kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

I kunskapsstyrningen är analyser, kartläggningar, utvärderingar och uppföljningar viktiga delar som kan ge underlag till revidering eller framtagande av t.ex. nya föreskrifter, kunskapsstöd, nationella riktlinjer eller statsbidrag.

Socialstyrelsen strävar efter att med hjälp av analyser ge en samlad bild av utvecklingen inom vården, tandvården och socialtjänsten och därigenom också ge vägledning om vilka insatser som bör vidtas för att förbättra dessa områden.

I Socialstyrelsens strategiska inriktning läggs tonvikt på myndighetens analys- och statistikroll som är central för att identifiera hur läget ser ut inom vård och omsorg. I denna strategi uttrycks behovet av att ytterligare lägga fokus på att beskriva och identifiera vilka orsaker som finns kring eventuella skillnader hos grupper, regioner eller kommuner, vilka konsekvenser olika insatser får för olika grupper samt vad kostnaderna blir för olika insatser.

Ambitionen är att fortsätta att utveckla den rollen mot bakgrund av att den stödjer arbetet med att beskriva och identifiera lösningar på olika samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: