Nationella planeringsstödet – tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Syftet med Nationella planeringsstödet (NPS) är att ge en bild över hur tillgången till personal ser ut i landet så att hälso- och sjukvården och tandvården kan klara av sina kärnuppdrag. I NPS ingår samtliga legitimationsyrken, inklusive tandvård. En utveckling av NPS sker genom att fokusera mer på personalförsörjningen utifrån regionernas kapaciteter att möta dagens och framtidens vårdbehov.

Uppdraget genomförs genom registerstudier från Socialstyrelsens register, men även i kombination med register och andra underlag från Statistikmyndigheten (SCB), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och andra myndigheter som har tillgång till relevanta data. Data kan också hämtas in via intervjuer och enkätstudier. Även data för hälso- och sjukvårdsutbildningar redovisas, som t.ex. antal sökande och antal examinerade.
Nationella planeringsstödet är Socialstyrelsens produkt som tas fram genom en intern arbetsgrupp med kontakter knutna till ovan nämnda aktörer.

Nationella planeringsstödet ger förslag på åtgärder och utvecklingsområden för samtliga aktörer som är av betydelse för försörjningen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. NPS avser att utgöra ett stöd för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå att planera sin verksamhet utifrån rådande läge.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 28 februari 2025.

Ansvarig utredare

Åsa Olsson (Enheten för tillgänglighet och kompetensförsörjning)
Senast uppdaterad:
Publicerad: