Nationell utvärdering av vården vid adhd och autism

Projektets övergripande syfte är att öppet jämföra och utvärdera omotiverade regionala skillnader kopplade till det aktuella kunskapsläget inom vården vid adhd och autism vilket är basen i de Nationella Riktlinjernas rekommendationer samt Nationella programområdets (NPO) kunskapsstöd. Vidare är syftet att analysera utfallet av ojämlik vård samt vilken betydelse det får för regioner och kommuner avseende följsamheten till de nationella riktlinjerna samt hälsoekonomiska effekter kopplade till utfall. Projektet genomförs med data insamlade via olika hälsodataregister, register aktuella för utfall som hanteras vid andra myndigheter samt data insamlade via enkäter.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 16 oktober 2025.

Ansvarig utredare

Tobias Edbom (Hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: