Kvalitetsutveckling av skyddat boende

Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen av och kvaliteten i skyddat boende. Befintliga kvalitetsindikatorer för skyddade boenden kommer att ses över med särskilt fokus på behov hos barn, våldsutsatta med funktionsnedsättningar samt våldsutsatta i hederskontext.

Uppdraget kommer att innebära intervjuer och dialog med representanter för skyddade boenden, kommuner, intresseorganisationer och andra relevanta myndigheter exempelvis Myndigheten för delaktighet, Barnombudsmannen och andra aktörer såsom Barnafrid och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) samt kontakt med forskare. En enkät riktad till alla skyddade boenden kommer också att genomföras.

Ett övergripande mål är att bidra till genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den kunskap som tas fram förväntas bidra till utvecklingen av insatsen skyddat boende.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 1 december 2026.

Ansvarig utredare

Åsa Borén (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: