Kartläggning och analys av innovationsarbete i hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård

Idag pågår innovationsarbete i olika kluster i hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Ofta handlar det om nya tekniker, förbättrade flöden, bättre upplevelser eller vård för patienter och omsorgstagare och nya samarbeten. Socialstyrelsen ser behov av ytterligare kunskap om aktuella innovationsarbeten för att öka förmågan att vara relevant och proaktiv. Socialstyrelsen behöver i nästa steg säkerställa att riktlinjer och vägledningar är relevanta i förhållande till nya metoder, behandlingar och patientflöden. Arbetet lägger också grunden för ett fortsatt samarbete med de olika innovationsorganisationerna.

Socialstyrelsen har en strategi som i korthet handlar om hur myndigheten kan möjliggöra ansvarsfull innovation inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvård. Socialstyrelsen ska bidra till att synliggöra och reducera komplexiteten i strategiskt arbete med innovation, t ex gällande samverkan, regelverk och implementering. Tillsammans med externa aktörer inom innovationssystemet och våra målgrupper har Socialstyrelsen identifierat ett antal kärnområden som är viktiga för innovation och utveckling. Socialstyrelsen ska under perioden 2024-2027:

  • skapa förutsättningar för innovation genom att Socialstyrelsen identifierar och hanterar rättsliga frågor som har betydelse för innovation,
  • följa och analysera behov av innovation hos målgrupperna,
  • följa upp, kartlägga och utvärdera utvecklingen inom innovation hos målgrupperna. T.ex. utvecklingen av Artificiell intelligens (AI),
  • analysera införandet av särskilt viktiga innovativa lösningar i hälso- och sjukvården, socialtjänsten och tandvården,
  • följa hur styrning, regler, organisering med mera påverkar förmågan att bedriva och implementera innovations- och nyskapande lösningar,
  • synliggöra nyttan med innovationer genom att bidra med hälsoekonomiska analyser,
  • samordna resultat från testmiljöer och bidra till kunskapssammanställning, förmedla exempel av innovativa lösningar och kunskapsöverföring.

Avrapportering

Projektet beräknas löpa under 2024-2027, med förväntad första avrapportering i slutet av 2025.

Ansvarig utredare

Ulrika Söderman Wramsby (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: