Kartläggning av våldsutsattas barns och ungas delaktighet i ärenden inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsen har i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka barns och ungas delaktighet i ärenden inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård för barn som utsatts för våld eller befinner sig i sårbara situationer.

I uppdraget ingår att kartlägga i vilken utsträckning som barn och unga görs delaktiga i socialtjänstens utredningar, i utformande av genomförandeplaner och under genomförande av öppna insatser. Det ingår även att ta reda på i vilken utsträckning information som barn och unga har lämnat under utredningen överförs till den aktör som genomför öppna insatser samt identifiera hinder för barns och ungas delaktighet och inhämta förslag på åtgärder.

Kartläggningen baseras på kunskapsinhämtning via en genomlysning av aktuell forskning och studier inom området, en enkät till landets kommuner och fördjupade intervjuer med representanter från socialtjänsten inom ett urval kommuner om barns delaktighet, samt en sammanställning av barns och ungas erfarenheter av att vara delaktiga i ärenden inom socialtjänsten.

Kartläggningen ska utgöra underlag till myndighetens fortsatta arbete i enlighet med uppdraget. Det långsiktiga målet är att stärka barns rätt till delaktighet och därigenom förbättra socialtjänstens möjligheter att tillgodose barns behov av stöd och skydd.
I uppdraget kommer Socialstyrelsen samverka med berörda myndigheter, kommuner och barnrättsorganisationer.

Avrapportering

Uppdraget ska delredovisas senast den 2 mars 2025 och slutredovisning senast den 3 mars 2026.

Ansvarig utredare

Sara Billfalk (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: