Kartläggning av förstärkt familjehemsvård

Socialstyrelsen ska kartlägga den förstärkta familjehemsvården inom ramen för ett större uppdrag som utförs i samarbete med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Det övergripande målet för uppdraget är att öka kunskapen om förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer samt förbättra förutsättningarna för fler placeringar i dessa.

Kartläggningen ska beskriva hur kommuner och andra aktörer differentierar familjehemsvården, vilket stöd och vilka insatser familjehemmet och/eller barnet får utöver familjehemsplaceringen, samt vilka barn och unga som placeras i olika former av familjehemsvård.

Analysen baseras på data från semistrukturerade kvalitativa intervjuer, enkät och register. Intervjuerna genomförs med ett urval av kommuner och företag inom familjehemsvård samt med personer som har uppdrag som familjehem. Enkäten riktar sig till samtliga kommuner i Sverige.

Socialstyrelsens kartläggning ska tillsammans med det vetenskapliga underlaget från SBU ligga till grund för Socialstyrelsens kunskapsstödjande arbete som syftar till att öka familjehemsvårdens kvalitet och förbättra utfallet för barnen.

Avrapportering

Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2026.

Ansvarig utredare

Johanna Garefelt (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: