Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2025

Socialstyrelsen publicerar årligen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom funktionshindersområdet, med fokus på socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Rapporten belyser utvecklingen inom stöden som riktar sig specifikt till personer med funktionsnedsättning, såsom insatser enligt LSS och SoL, habilitering och hjälpmedel. Rapporten lyfter även tillgången till hälso- och sjukvård och tandvård för personer med funktionsnedsättning. Resultatet baseras dels på rapporter och sammanställningar som Socialstyrelsen och andra myndigheter har publicerat under året, dels på unika analyser. Exempel på områden som lyfts särskilt är våldsutsatthet, kvalitet i verksamheter enligt LSS och jämlik vård. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare på nationell nivå, men även till andra aktörer såsom politiker och tjänstemän i kommuner.

Avrapportering

Lägesrapporten publiceras årligen senast 31 mars.

Ansvarig utredare

Karin Flyckt (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: