Fördjupad uppföljning av tre transplantationsområden inom NHV

Nationell högspecialiserad vård (NHV) är komplex och sällan förekommande, offentligt finansierad och bedrivs vid som mest fem enheter, för ett specifikt sjukdomsområde, i Sverige. Syftet med att koncentrera vården är att upprätthålla god kvalitet, hög patientsäkerhet och effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för NHV, och som sådan följer vi tillståndsenheterna genom årlig uppföljning och återkommande fördjupade uppföljningar. Under 2023 genomförde Socialstyrelsen en registerbaserad uppföljning och analys av väntetider till hjärttransplantation. Detta arbete initierades eftersom vi vid tidigare årlig uppföljning sett skillnader i väntetider. Resultatet kommer att presenteras under 2024. Under 2024 kommer vi även att genomföra motsvarande analyser av väntetider till levertransplantation samt till lungtransplantation

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 30 juni 2024.

Ansvarig utredare

Erika Anthoney Oscarson (Enheten för högspecialiserad vård)
Publicerad: