Följa, utvärdera och stödja genomförandet av statens insatser inom området psykisk hälsa

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har uppdraget att i nära samverkan följa, utvärdera och stödja de insatser som genomförs av regioner och kommuner inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR, om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Syftet med uppdraget är att skapa stärkta förutsättningar för huvudmännen i genomförandet av dessa insatser, att synliggöra utvecklingen inom överenskommelsens olika områden och att identifiera frågor som kan behöva prioriteras på lokal och regional nivå.

Myndigheterna följer utvecklingen och utvärderar resultat av insatser som kommuner och regioner genomför inom ramen för överenskommelsen. De ska även stödja kommuner och regioner i att genomföra insatserna. En utvärdering pågår, med fokus på insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.

Avrapportering

Årliga lägesrapporter redovisas senast den 30 september. Uppdraget planeras att slutredovisas senast 30 juni 2025.

Ansvarig utredare

Fanny Larsdotter (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: