Enhetsundersökning LSS

Socialstyrelsen undersöker och stödjer kvalitetsutvecklingen inom LSS-verksamheter genom öppna jämförelser på enhetsnivå. Detta görs genom denna undersökning som via enkäter samlar in uppgifter från samtliga verksamheter i landet som utför daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Resultaten redovisas i form av indikatorer och presenteras på riks-, län-, kommun- och enhetsnivå. Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas preliminärt vecka 40, 2024.

Ansvarig utredare

Sanna Eriksson (Enheten för socialtjänst 2)
Publicerad: