Ändring av uppdraget att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården

I januari 2024 tog Socialstyrelsen fram ett förslag till nationell plan för vården vid graviditet, förlossning och tiden efter. Uppdraget har förlängts för att kunna inhämta synpunkter på förslaget till plan, ta fram mått för utveckling av vården och inhämta synpunkter på de prestationsbaserade måtten. Förslaget till plan som togs fram i januari 2024 har förankrats hos berörda aktörer i begränsad omfattning. Det behövs därmed mer tid för förankring och inhämtande av synpunkter från berörda parter. Vissa delar av planen kan behöva utvecklas ytterligare i dialog med berörda aktörer. Det återstår också att ta fram prestationsbaserade mått för att följa att utvecklingen går i önskad riktning, samt att inhämta synpunkter på de prestationsbaserade måtten. Det övergripande syftet med en nationell plan som innehåller nationella mål samt mått och indikatorer för uppföljning, är att ange en tydlig inriktning för utveckling av vården och stödja ett strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i vårdkedjan graviditet, förlossning och tiden efter. Projektets mål är att ta fram ett uppdaterat förslag till nationell plan, inklusive prestationsbaserade mått för uppföljning, som är avstämt med berörda aktörer. I ett första steg kommer skriftliga synpunkter på förslag till plan att inhämtas från berörda aktörer. Fortsatta dialoger kommer därefter att genomföras med berörda aktörer i arbetet med att utveckla planen samt prestationsbaserade mått.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 28 februari 2025.

Ansvarig utredare

Emma Lindgren (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: