Studie av nyutbildade undersköterskors kompetens

I Nationella kompetenscentrum för äldreomsorgs (NKÄ) kommundialoger och andra verksamhetsnära kontakter beskrivs att nyutbildade undersköterskor inte klarar kompetenskraven i verksamheterna. Kompetensbristerna beskrivs dels handla om språkliga utmaningar som kan påverka dokumentation och kommunikation med annan personal, brukare och anhöriga, dels medicinsk kompetensbrist så som svårt att utföra vissa undersökningar, bristande hygienrutiner och hantering av läkemedel. Det är oklart hur vanligt förekommande dessa påstådda brister i kompetens hos nyutbildade är. Det finns i dagsläget heller ingen samlad kunskap om förklaringar till bristerna eller konsekvenser för verksamheterna. Socialstyrelsen kommer genomföra en intervjustudie med verksamhetschefer. Syftet är att beskriva verksamhetschefers upplevelse av nyutbildade undersköterskors kompetens. Målet är att belysa den eventuella bristande kompetens hos nyutbildade undersköterskor för att skapa förändring. Underlaget kan också användas för vidare analyser av orsaker och konsekvenser för verksamheter på grund av bristande kompetens hos nyutbildade undersköterskor.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 30 september 2024.

Ansvarig utredare

Isabella Björling (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: