Historik om patientregistret

Här hittar du en beskrivning över hur patientregistret förändrats genom åren.

Om patientregistret genom åren

Patientregistret upprättades år 1964 men blev rikstäckande från 1987. Då innehöll det enbart uppgifter om patienter som har behandlats inom sluten vård, ofta benämnt slutenvårdsregistret. I dokumentet Täckningsgrad för den somatiska och psykiatriska slutenvården, kan du läsa mer om täckningsgrad 1964-1987 och vilket år varje huvudman började rapportera till patientregistret. 2001 breddades registret med uppgifter om läkarbesök inom specialiserad öppen vård. Uppgifter från primärvården finns inte i registret.

För perioden 1987–1994 har registret kompletterats med förlossningsuppgifter från medicinska födelseregistret. Från och med 1995 rapporteras förlossningsuppgifter åter till patientregistret, vilket det också gjorde innan 1987.

För åren 1984–86 är registret uppdaterat med personnummer, vilka gallrades i ett skede men sedan återinfördes. Tyvärr kunde några av de huvudmän som tidigare rapporterat till registret inte återskapa personuppgifterna för enstaka år under denna period. Det innebär att antalet landsting med långa obrutna tidsserier är begränsat. Tidsserier för somatisk vård som stäcker sig ända tillbaks till 1964 finns för två regioner.

Ett specialregister som tidigare fanns för psykiatrisk vård har gallrats. Uppgifter rörande psykiatriska kliniker saknas därför före 1973.

Uppgifterna till patientregistret omfattar sedan 2001 både offentliga och privata vårdgivare då det detta år blev obligatoriskt att rapportera till registret även för privata vårdgivare.

Patientregistret innehåller diagnoser kodande enligt följande versioner av den svenska upplagan av ICD:

År Version
1964 -1967 ICD-7
1968 ICD-7 och ICD-8 parallellt
1969 -1986 ICD-8
1987 -1996 ICD-9
1997 ICD-9 för Skånes landsting, ICD-10-SE för resterande
1998-  ICD-10-SE

 

Patientregistret innehåller åtgärder kodade enligt KVÅ. 2007 blev det obligatoriskt att även rapportera medicinska åtgärder, för tidigare år innehåller registret framförallt kirurgiska åtgärder, exempelvis operationer.

Tvångsvård ingår sen år 2010

År 2009 började de vårdtillfällen som innehåller vård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) rapporteras in i en separat del av patientregistret. Dessa vårdtillfällen fanns med i patientregistret redan tidigare men den stora skillnaden efter 2009 var att det gick att se om det rörde sig om psykiatrisk tvångsvård och under vilket lagrum den psykiatriska tvångsvården givits.

Kvalitén på inrapporterad data om tvångsvård för året 2009 var dock mycket bristfällig och har därför gallrats. År 2015 infördes månadsrapportering till patientregistret, och tvångsvårdform började rapporteras in tillsammans med resten av registret.

Akutväntetider ingår sen år 2015

Från och med år 2015 rapporteras uppgift om akutverksamhet och tidsuppgifter för öppenvårdsbesök på akutmottagningar med två eller fler samlokaliserade somatiska specialiteter. De variabler som rapporteras är tidpunkten patienten ankommer till akutmottagningen, tidpunkten patienten får träffa en läkare och tidpunkten då patienten lämnar mottagningen.

Kvalitén på inrapporterad data om akutväntetider för 2015 var dock mycket bristfällig och har därför gallrats. Innan 2015 rapporterades de akutbesök som lett till inskrivning enbart som slutenvård och de som ej lett till inskrivning som öppenvård. Efter 2015 rapporteras alla besök på akutmottagningar som öppen vård.

Andra yrkeskategorier inom psykiatrisk öppenvård från och med 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer uppgifter om patienter som behandlats av andra yrkeskategorier än läkare inom psykiatrisk öppenvård att inkluderas i uppgiftsskyldigheten. Andra yrkeskategorier inom somatisk öppenvård omfattas inte.

Månadsrapportering införd år 2015

År 2015 ändrades inrapportering till registret från årsvis till månadsvis. Syftet med en tätare inrapportering var att snabbare kunna tillhandahålla aktuell information till användare och intressenter. Registret var från grunden tänkt som ett epidemiologiskt register, men användningen har förändrats genom åren och används idag också mycket till verksamhetsutvärderingar och kvalitetsuppföljningar.

Mer information

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: