Lämna uppgifter till medicinska födelseregistret

Lämna uppgifter regelbundet, helst senast den sista dagen i varje månad. Vid varje tillfälle ska du lämna uppgifter som färdigställts under föregående månad. Exempel: vid rapportering i april skickar du in alla uppgifter som har färdigställts sedan rapporteringen i mars. Det går att komplettera registeruppgifter fram till och med 1 maj efterföljande kalenderår, exempelvis för extremt prematura barn som föds i slutet av föregående år och som vårdas länge på sjukhus, eller om ni önskar komplettera enskilda variabler.

Föreskrifter avseende inrapportering till medicinska födelseregistret beslutade

Socialstyrelsen har den 5 mars 2024 beslutat om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2024:5) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens medicinska födelseregister gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård till registret. 

Information om föreskrifterna HSLF-FS 2024:5

Tills det att dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2025 gäller samma rapportering som tidigare.

Olika alternativ att lämna uppgifter

Du lämnar uppgifterna antingen via vår inrapporteringsportal Filip eller sftp-tjänst. Ta kontakt med vår inrapporteringsservice för inloggningsuppgifter. Om du inte kan rapportera elektroniskt finns det fortfarande möjlighet att lämna uppgifterna på pappersblanketter. 

Via SFTP

Om du vill lämna uppgifter via vår SFTP-tjänst behöver du kontakta vår Inrapporteringsservice nedan, för att få inloggningsuppgifter.

Via inrapporteringsportalen Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Via pappersblankett

Fyll i blanketterna digitalt eller manuellt och skicka med rekommenderat brev till Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret, 106 30 Stockholm. Ange MVC-nummer, organisation/landsting, adress, telefonnummer, mejladress samt namn på den som rapporterat in. Dessa uppgifter kan bifogas som följebrev om det inte får plats på blanketten. 

Beställ pappersblanketterna Mödrahälsovårdsjournal 1, Mödrahälsovårdsjournal 2, Förlossningsjournal 1 och Förlossningsjournal hos Adda.

Vid ändringar i organisationen

Kontakta oss på Medicinska födelseregistret om ni gör ändringar i organisationen, till exempel byter namn eller avvecklas.

Om ni inte har ett MVC-nummer

Om ni inte har ett MVC-nummer sedan tidigare ska ni begära det genom att skicka följande uppgifter i ett mejl till oss:

  • Region
  • Enhetens namn och tillhörighet (om det finns)
  • Adress, postnummer och ort
  • Kontaktpersoner med titel, telefonnummer och e-post. Ange gärna flera kontaktpersoner, till exempel en barnmorska som arbetar på enheten, samordningsbarnmorska samt eventuellt verksamhetschef.
  • Eventuell hemsida
  • Datum då enheten startades
  • Vårdform (privat, offentlig).

Kontakt

Medicinska födelseregistret

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Syftet med registret är att sammanställa statistik, göra fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Bland annat publicerar vi statistik årligen.

Sekretessen för uppgifter i registret är omfattande

Uppgifterna i registret skyddas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudregeln i denna bestämmelse är att sekretessen är absolut vilket innebär att de uppgifter som omfattas inte får lämnas ut överhuvudtaget. Från denna huvudregel finns det undantag då istället stark sekretess gäller. I dessa fall får en uppgift bara lämnas ut om det ”står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”. Detta gäller bl.a. för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild (s.k. indirekta uppgifter).

För att uppgifter ska lämnas ut för forskning har Socialstyrelsen ett särskilt krav som innebär att forskningen ska ha godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det finns också andra situationer när uppgifter från registret får lämnas ut. Detta gäller till exempel om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i lag eller förordning eller om den enskilde har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Den som är registrerad har också rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen hanterar om henne eller honom i form av ett s.k. registerutdrag.

I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är reglerad

Samtliga vårdgivare som bedriver förlossningsverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter enligt

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: