Lämna uppgifter till medicinska födelseregistret

Lämna uppgifter regelbundet, helst senast den sista dagen i varje månad. Vid varje tillfälle ska du lämna uppgifter som färdigställts under föregående månad. Exempel: vid rapportering i april skickar du in alla uppgifter som har färdigställts sedan rapporteringen i mars. Det går att komplettera registeruppgifter fram till och med 1 maj efterföljande kalenderår, exempelvis för extremt prematura barn som föds i slutet av föregående år och som vårdas länge på sjukhus, eller om ni önskar komplettera enskilda variabler.

Olika alternativ att lämna uppgifter

Du lämnar uppgifterna antingen via vår inrapporteringsportal Filip eller sftp-tjänst. Om du inte kan rapportera elektroniskt finns det fortfarande möjlighet att lämna uppgifterna på pappersblanketter. Ta kontakt med vår inrapporteringsservice för inloggningsuppgifter. 

Via SFTP

Om du vill lämna uppgifter via vår SFTP-tjänst behöver du kontakta vår Inrapporteringsservice nedan, för att få inloggningsuppgifter.

Via inrapporteringsportalen Filip

Socialstyrelsens inrapporteringsportal (Filip)

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip. För att lämna uppgifter i Filip behöver du registrera dig som användare i portalen med din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Efter att du har lämnat uppgifter får du en återkoppling via e-post. Mer information om inrapportering och återkoppling finns i portalen.

Via pappersblankett

Fyll i blanketterna digitalt eller manuellt och skicka med rekommenderat brev till Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret, 106 30 Stockholm. Ange MVC-nummer, organisation/landsting, adress, telefonnummer, mejladress samt namn på den som rapporterat in. Dessa uppgifter kan bifogas som följebrev om det inte får plats på blanketten. 

Beställ pappersblanketterna Mödrahälsovårdsjournal 1, Mödrahälsovårdsjournal 2, Förlossningsjournal 1 och Förlossningsjournal hos Adda.

Pågående arbete med föreskrifter om inrapportering till medicinska födelseregistret

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård och förlossningsvård till medicinska födelseregistret. Här hittar du information om det pågående arbetet.

Vid ändringar i organisationen

Kontakta oss på Medicinska födelseregistret om ni gör ändringar i organisationen, till exempel byter namn eller avvecklas.

Om ni inte har ett MVC-nummer

Om ni inte har ett MVC-nummer sedan tidigare ska ni begära det genom att skicka följande uppgifter i ett mejl till oss:

  • Region
  • Enhetens namn och tillhörighet (om det finns)
  • Adress, postnummer och ort
  • Kontaktpersoner med titel, telefonnummer och e-post. Ange gärna flera kontaktpersoner, till exempel en barnmorska som arbetar på enheten, samordningsbarnmorska samt eventuellt verksamhetschef.
  • Eventuell hemsida
  • Datum då enheten startades
  • Vårdform (privat, offentlig)

Kontakt

Medicinska födelseregistret

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa registret som ger underlag för statistik om medicinska födelseregistret. Syftet med registret är att sammanställa statistik, göra fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Bland annat publicerar vi statistik årligen.

Sekretessen kring registret är omfattande

Uppgifterna har ett omfattande sekretesskydd. Vi lämnar bara ut uppgifter för forskning, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är lagreglerad

Samtliga vårdgivare som bedriver förlossningsverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter enligt

  • lagen om hälsodataregister SFS 1998:543
  • förordningen om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen, SFS 2001:708.

Kontakt

Inrapporteringsservice
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: