Medicinska evakueringar av ukrainska patienter genomförda

Publicerad:
De första medicinska evakueringarna av patienter från Ukraina till Sverige har genomförts. Patienterna är i behov av specialistsjukvård på sjukhus och kommer att få vård i Sverige.

De medicinska evakueringarna är en del av det samlade hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina från Sveriges sida och samordnas inom EU. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är kontaktpunkt och ansvarar för transporten. Här i Sverige har Socialstyrelsen gett i uppdrag till Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland att tillsammans med representanter från regionerna och SKR samordna och leda processen för mottagande och fördelning av evakuerade patienter bland de sju universitetssjukvårdsregionerna i Sverige.

- Evakueringarna har planerats i den operativa grupp som Katastrofmedicinskt centrum leder där regionerna ingår tillsammans med SKR och Socialstyrelsen. Det är ett viktigt samarbete som bygger på bred kunskap så att stödet blir effektivt. Det här är första gången som vi genomför den här typen av insats, så därför är det essentiellt att ta tillvara på lärdomar och ständigt förbättra processen, säger Taha Alexandersson, t.f. krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Frågor om transporterna ställs till MSB. Frågor om den gemensamma samordningen ställs till Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland. Frågor om mottagandet ställs till respektive region. 

Bakgrund medicinsk evakuering

I det svenska hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina ingår att kunna ta emot patienter som lider av allvarlig sjukdom eller livshotande tillstånd. Arbetet samordnas inom EU.

Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland har fått Socialstyrelsens uppdrag att ta fram en process för arbetet och leda en operativ samordningsgrupp där Socialstyrelsen, SKR och representanter för landets sju regioner med universitetssjukhus ingår. Regionerna har en uppdaterad bild av kapaciteten i de olika regionerna och kan väga samman den med de behov av medicinsk evakuering som uppstår.

Det kan handla om vård av patienter som blivit skadade i kriget men även personer som till exempel behöver vård för cancersjukdomar eller dialyspatienter.

Uppdraget till Katastrofmedicinskt centrum omfattar inte samordning av patienter från Ukraina som söker vård i Sverige på egen hand.

Kontakt

Presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05